Afsprakenstelsel
Document
Versie1.13 22 december 2022

AuteurBeheerorganisatie
Datum vaststelling

 


ClassificatieOpenbaar
Datum publicatie

 


StatusDefinitief

Omwille van de leesbaarheid van de tekst is overal ‘hij’ geschreven waar ‘hij of zij’ bedoeld wordt.

De woorden “MOET”, “MAG NIET”, “ZOU MOETEN”, “ZOU NIET MOETEN”, en “MAG” in dit document moeten worden geïnterpreteerd gelijk aan hun Engelstalige equivalenten (“MUST", "MUST NOT / SHALL NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT" en "MAY") als beschreven in RFC 2119 (http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt). Waar deze exacte termen bedoeld zijn worden ze in hoofdletters weergeven. De betekenis van deze woorden is:

  • MOET: een absolute vereiste
  • MAG NIET: een absoluut verbod
  • ZOU MOETEN: sterke wens, tenzij er valide reden is in specifiek geval af te wijken
  • ZOU NIET MOETEN: ongewenst, tenzij er valide reden is om het in specifiek geval toe te laten
  • MAG: een vrije keuze, een optie

Op deze pagina vindt u de meest actuele versie van het

Unable to render {include} The included page could not be found.
. Het afsprakenstelsel is een set van technische, functionele, juridische en organisatorische afspraken op basis waarvan eHerkenning wordt geleverd. De afspraken hebben als doel om samenwerking en zekerheid in het
Unable to render {include} The included page could not be found.
 te garanderen. Tegelijkertijd bieden de afspraken ook voldoende vrijheid aan de deelnemers om competitieve proposities te leveren aan hun klanten. Het afsprakenstelsel wordt inhoudelijk compleet beschreven in onderstaande documenten:

Aansluiten als dienstbemiddelaar

Aansluiten als dienstverlener

Aansprakelijkheid

Binnen het afsprakenstelsel is iedere deelnemer aansprakelijk voor zijn eigen handelen en/of nalaten binnen de rol die hij vervult. Voor de aansprakelijkheid gelden de algemene regels van het Nederlands recht ten aanzien van de inhoud en omvang van wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding. De deelnemers mogen en kunnen niet afwijken van deze algemene regels. Hoe deze regels in een concreet geval uitwerken, is afhankelijk van de feiten en de omstandigheden van het geval.

Aanvullende verplichtingen

In aanvulling op de juridisch bindende verplichtingen uit de genoemde documenten (Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten, Template deelnemersovereenkomst en Gebruiksvoorwaarden Elektronische Toegangsdiensten) gelden specifiek nog de onderstaande verplichtingen voor de deelnemers en de dienstverleners

Acquire test means

In order to facilitate chain testing, it is necessary that all participants in the network must have authentication means and corresponding authorizations of each other.

ActingEntityID

A XACML Attribute element containing the specific pseudonym of the user.

ActingSubjectID

A SAML Attribute element with one or more identities of the user for one or more Relying Parties.

ActingSubjectID (XACML)

Action-ID

A XACML Attribute element containing the action ID.

Afbakening set van persoonsgegevens en doel van de verwerking

Afgeschermde kopie WID

Kopie Wettelijk identificatie document (WID) waarbij de bijzondere persoonsgegevens, te weten pasfoto, BSN en nationaliteit, zijn afgeschermd.

Afnemers

Afspraken archivering, logging en opvraging

Afspraken Gemeenschappelijke Classificatie van Stelselinformatie

Afspraken implementatie Gemeenschappelijk normenkader informatiebeveiliging, certificatie en assurance

Afsprakenstelsel (AS)

Het geheel aan afspraken op gebied van organisatie, besturing, toezicht, beheer, architectuur, toepassingen, techniek. procedures en regels aangaande het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten) in een bepaalde vastgestelde versie. Het doel is betrouwbare authenticatie en verstrekking van identiteitsinformatie op basis van de eHerkenningsdiensten van een goed gereguleerd netwerk voor eHerkenning.

Afspraken Stelselrisicoanalyse en Gemeenschappelijk Normenkader

Afspraken voor de integriteit van medewerkers

Afweging van beveiligingsrisico’s van het Stelsel

snippets

  • No labels