Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

20180104 Deelnemersovereenkomst Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten.docx


Deelnemersovereenkomst Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten

 

Partijen

De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, voor deze  <functie> , <naam>,

en

<Naam deelnemer> gevestigd te <adres>, te dezen   vertegenwoordigd door <naam> , voor deze <functie>, <naam>,

  verder te noemen: deelnemer,

Overwegende dat

I. dienstverleners in toenemende mate langs elektronische weg diensten wensen te verlenen aan dienstafnemers;

II. een betrouwbare herkenning van de dienstafnemer daarbij noodzakelijk is;

III. in deze behoefte wordt voorzien door middel van een afsprakenstelsel en een netwerk voor elektronische toegangsdiensten;

IV. in het netwerk voor elektronische toegangsdiensten vijf rollen worden onderscheiden, te weten de middelenuitgever, de authenticatiedienst, de ondertekendienst, het machtigingenregister en de herkenningsmakelaar;

V. in het netwerk voor elektronische toegangsdiensten de positie van dienstverlener wordt onderscheiden;

VI. de deelnemer elektronische toegangsdiensten wenst te verlenen en wenst te worden toegelaten tot het netwerk voor elektronische toegangsdiensten om één of meer rollen te vervullen;

VII. het deelnemers alleen wordt toegestaan een rol in het netwerk voor elektronische toegangsdiensten te vervullen indien zij de toetredingsprocedure met goed gevolg hebben doorlopen;

VIII. in het afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten is vastgelegd aan welke verplichtingen de deelnemer dient te voldoen voor de desbetreffende rol;

IX. de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken zorg draagt voor het beheer van het afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten en het toezicht op de naleving van de daarin opgenomen verplichtingen door de deelnemers.      

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt

Artikel 1.         Definities

1.1 Alle onderstreepte begrippen die in deze Deelnemersovereenkomst zijn opgenomen, hebben de betekenis zoals opgenomen in het afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten. De begrippen worden slechts de eerste keer dat zij in de Deelnemersovereenkomst voorkomen, onderstreept. Alle definities kunnen zowel in enkel- als meervoud gehanteerd worden.

Artikel 2.         Voorwerp van de Deelnemersovereenkomst

2.1   De deelnemer verkrijgt hierbij het recht binnen het netwerk voor elektronische toegangsdiensten voor eigen rekening en risico elektronische toegangsdiensten aan te bieden en de rol(len) te vervullen waarvoor hij de toetredingsprocedure met goed gevolg heeft doorlopen.

 

 

2.2   De deelnemer is gehouden onverkort alle verplichtingen na te komen die op grond van deze Deelnemersovereenkomst, het afsprakenstelsel , de Gebruiksvoorwaarden en alle overige bindende regelingen die op enig moment voor zijn rol zijn vastgesteld en in werking zijn getreden.

2.3   De deelnemer is op de hoogte van en erkent de governance van het afsprakenstelsel, zoals vastgelegd in het Instellingsbesluit besturing afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten, alsmede het toezicht zoals vastgelegd in het afsprakenstelsel.

2.4     Het is de deelnemer niet toegestaan andere rollen te vervullen en/of elektronische toegangsdiensten op andere betrouwbaarheidsniveaus te vervullen en/of andere functionaliteiten aan te bieden zonder   hiervoor de toetredingsprocedure te doorlopen.

2.5   De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken zal zich inspannen de op hem rustende verplichtingen voortvloeiend uit zijn verantwoordelijkheid voor het afsprakenstelsel naar beste vermogen na te komen, met inachtneming van de belangen van alle betrokken partijen.

2.6   Van deze Deelnemersovereenkomst maken onlosmakelijk onderdeel uit de volgende documenten:

a)     het afsprakenstelsel zoals dat formeel op enig moment is vastgesteld en van toepassing is op en in werking getreden is voor een bepaalde rol;

b)     de Gebruiksvoorwaarden.

2.7   Bij strijdigheden tussen de in het vorige lid genoemde documenten, prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde document.

2.8   Een bepaling in de Deelnemersovereenkomst die strijdig is met het afsprakenstelsel en/of het geldende recht, laat de overige bepalingen van de Deelnemersovereenkomst onverlet.

Artikel 3.         Gebruiksrecht voor het voeren van het Merk

3.1 Onder het Merk wordt verstaan: het (de) woordmerk(en) en/of beeldmerk(en) ten aanzien waarvan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken het merkenrecht uitoefent.

3.2   De deelnemer heeft het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om, gedurende de looptijd van de Deelnemersovereenkomst, het Merk te gebruiken in verband met het uitvoeren van elektronische toegangsdiensten en het vervullen van de overeengekomen rol(len), in overeenstemming met deze Deelnemersovereenkomst en de daaruit voortvloeiende voorschriften.

3.3   De deelnemer is niet bevoegd derden toestemming te geven het Merk te gebruiken.

3.4   De deelnemer zal niets doen dan wel nalaten waardoor de rechten van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken ten aanzien van het Merk kunnen worden aangetast en/of de ter zake van het Merk opgebouwde goodwill negatief zou kunnen worden beïnvloed.

Artikel 4.         Aanvang, looptijd en duur van de Deelnemersovereenkomst

4.1   Deze Deelnemersovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en eindigt op <vul datum in>.

Artikel 5.         Beëindiging van de Deelnemersovereenkomst

5.1   De deelnemer is te allen tijde gerechtigd de Deelnemersovereenkomst tussentijds schriftelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 kalendermaanden.

5.2   De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken kan de Deelnemersovereenkomst in de navolgende situaties beëindigen:

  1. Indien de deelnemer enige verplichting uit de Deelnemersovereenkomst of het afsprakenstelsel bewust en/of consequent niet nakomt.
  2. De toezichthouder de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken hiertoe adviseert naar aanleiding van een klacht, geschil of handhavingverzoek.
  3. De deelnemer failliet is verklaard,   aan hem surseance van betaling is verleend of   onder een schuldsaneringsregeling valt.

5.3   Na beëindiging van de Deelnemersovereenkomst zal de deelnemer direct alle activiteiten en uitingen in het kader van het vervullen van de desbetreffende rol(len) staken, dan wel zo snel mogelijk staken als praktisch haalbaar is. De deelnemer zal alle medewerking verlenen om de continuïteit van de toegangsdienstverlening zeker te stellen, onder meer door mee te werken aan overdracht van de toegangsdienstverlening aan een andere deelnemer en beschikt in dit kader over een continuïteits- en/of exitplan.

Artikel 6.         Aansprakelijkheid deelnemers jegens derden en beheerorganisatie

6.1   De deelnemer aanvaardt door ondertekening van deze Deelnemersovereenkomst aansprakelijkheid voor het eigen handelen en/of nalaten binnen de rol die de deelnemer vervult. De deelnemer aanvaardt deze aansprakelijkheid ook in die situaties waarbij dit handelen en/of nalaten schade veroorzaakt aan andere deelnemers en/of bedrijven en/of dienstverleners en/of de beheerorganisatie. Bedrijven, dienstverleners, andere deelnemers en de beheerorganisatie kunnen zich jegens de deelnemer onmiddellijk en direct op deze aansprakelijkheid beroepen.

6.2   In het kader van aansprakelijkheid gelden de algemene regels van het Nederlands recht ten aanzien van de inhoud en omvang van wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding.

6.3   De deelnemer vrijwaart de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken voor vorderingen van derden, uit welke hoofde dan ook, ten gevolge van het gebruik van de elektronische toegangsdiensten.

Artikel 7.         Overige bepalingen

7.1   De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken is bevoegd te onderzoeken of deelnemer de afspraken van het afsprakenstelsel naleeft en/of deelnemer voldoet aan de eisen en voorwaarden die aan zijn rol worden gesteld in het afsprakenstelsel. De deelnemer verleent hieraan zijn medewerking.

7.2   Verplichtingen uit deze Deelnemersovereenkomst die naar hun aard bedoeld zijn om ook na afloop van deze Deelnemersovereenkomst voort te duren, behouden hun werking na afloop van deze Deelnemersovereenkomst.

7.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Aldus overeengekomen in tweevoud,

Namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

 

Naam:

Functie:

Datum:

Plaats:

Namens de deelnemer,

 

Naam:

Functie:

Datum:

Plaats:

 

<Naam deelnemer>

   • No labels