Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In de besturing van Elektronische Toegangsdiensten worden drie lagen onderscheiden:

  1. Strategisch beheer. Dit omvat o.a. de continuïteit van het afsprakenstelsel, Elektronische Toegangsdiensten als voorziening voor e-diensten van de overheid, het bredere gebruik van Elektronische Toegangsdiensten, het stellen van kaders wat betreft belangrijke wijzigingen en lange termijn doorontwikkeling van het afsprakenstelsel .
  2. Tactisch beheer. Dit omvat o.a. het managen van het wijzigingenbeheer van het afsprakenstelsel, indien nodig het managen van incidenten en , de algemene communicatie over Elektronische Toegangsdiensten.
  3. Operationeel beheer. Dit omvat het voorbereiden van wijzigingen op het afsprakenstelsel, het in stand houden van de technische voorzieningen van de beheerorganisatie voor dagelijks gebruik van het netwerk en voor testen en conformiteitstoetsen.

Daarnaast is er een Toezichthouder op het afsprakenstelselDe Toezichthouder beslist over Toetredingen tot het Stelsel en bewaakt het publieke belang van het Stelsel. Om de rollen van eigenaar en toezichthouder zo veel als mogelijk te scheiden, is een Commissie van Deskundigen ingesteld door de Ministerraad. De Commissie van Deskundigen adviseert over te nemen stappen in het kader van toezicht. Hiermee krijgt de minister een onafhankelijk advies over toetredingen en te ondernemen acties in het kader van handhaving en optreden bij incidenten.
Op basis van bovenstaande ordening zijn voor de besturing van Elektronische Toegangsdiensten de hieronder beschreven organen met bijbehorende verantwoordelijkheden ingericht.

Bekostiging

De bekostiging van de beheerorganisatie inclusief het secretariaat van de besturingsstructuur van Elektronische Toegangsdiensten is onderdeel van de beheeropdracht van de Eigenaar aan Logius.

Leveranciersoverleg

Operationeel Beraad

Het Operationeel Beraad bereidt onder meer wijzigingen van het afsprakenstelsel voor, zogeheten Requests For Change (RFC's). Het Operationeel Beraad brengt advies uit aan het Tactisch Beraad over (de impact van) nieuwe wijzigingen en de (samenstelling van) releases op het netwerk.

Strategisch Beraad

Het Strategisch Beraad is het strategische orgaan. Het Strategisch Beraad is een overleggremium dat tot taak heeft onderwerpen aan de orde te stellen overeenkomstig het door haar opgestelde strategisch meerjarenplan. Ook kunnen onderwerpen worden ingebracht van strategische aard, zoals financiering, doorontwikkeling, vraagstukken van transparantie, toezicht, veiligheid en van internationale aard.

Tactisch Beraad

Het Tactisch Beraad is een afvaardiging van alle deelnemers, dienstverleners en dienstafnemers en heeft tot taak tactische onderwerpen aan de orde te stellen overeenkomstig het vastgestelde jaarplan.

Afvaardiging

De afgevaardigden van de deelnemers, dienstverleners en gebruikers die zitting hebben in het Strategisch Beraad, het Tactisch Beraad of het Operationeel Beraad zijn verantwoordelijk voor een inbreng in de gremia die door hun achterban wordt gedragen. De afgevaardigden leggen de wijze waarop de achterban hun zienswijze naar voren kunnen brengen en vertegenwoordigd willen zien vast in een procedure die voor de achterban duidelijk en toegankelijk is. 

  • No labels