Een goede naleving van het Afsprakenstelsel is onontbeerlijk voor het vertrouwen in het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten). Het toezicht op en het handhaven van de naleving is belegd bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken die naast de rol van Eigenaar ook de rol van Toezichthouder vervult. De Toezichthouder houdt toezicht op de naleving van stelselafspraken door de Eigenaar, Beheerorganisatie, Deelnemers en BSNk.  

Om de rollen van Eigenaar en Toezichthouder zo veel als mogelijk te scheiden, is een Commissie van Deskundigen (CvD) ingesteld die adviseert over te nemen stappen in het kader van toezicht. Hiermee krijgt de minister een onafhankelijk advies over toetredingen en te ondernemen acties in het kader van handhaving en optreden bij incidenten. De Commissie van Deskundigen wordt bij de uitvoering van haar taken ondersteund door het Secretariaat van de Commissie van Deskundigen.

Toezicht, instandhouding en naleving

Deze paragraaf beschrijft de manier waarop het toezicht op het Afsprakenstelsel is georganiseerd, waarbij de “Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het ETD-stelsel (hierna Commissie van Deskundigen genoemd) de Toezichthouder adviseert.

Het Secretariaat van de Commissie van Deskundigen ondersteunt de Commissie van deskundigen in al haar werkzaamheden en is binnen het Afsprakenstelsel het eerste aanspreekpunt voor communicatie met de Toezichthouder.

De Toezichthouder

Een goede naleving van het Afsprakenstelsel is onontbeerlijk voor het vertrouwen in het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten). Het toezicht op en het handhaven van de naleving is belegd bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken die naast de rol van Toezichthouder op het Afsprakenstelsel als Eigenaar van het merknaam eHerkenning verantwoordelijk is voor de bescherming van het woord- en beeldmerk dat voor het Afsprakenstelsel wordt gebruikt en als Eigenaar politiek verantwoordelijk is voor de veilige en betrouwbare werking van het Afsprakenstelsel.

De Toezichthouder houdt daarbij toezicht op de naleving van stelselafspraken door de Beheerorganisatie, Deelnemers en het BSNk die betrekking hebben op de veilige en betrouwbare werking van het Afsprakenstelsel.

Alle partijen binnen het Afsprakenstelsel zijn gehouden aan de AVG en staan derhalve ook onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Bevoegdheden van de Toezichthouder

De Toezichthouder heeft de volgende bevoegdheden:

 • Het doen van onderzoek en waarheidsvinding ter toetsing van conformiteit met het Afsprakenstelsel;
 • het nemen een besluit, in de rol van eigenaar, omtrent toetreding of uittreding van Deelnemers aan het Afsprakenstelsel;
 • op basis van een transparant en proportioneel interventiebeleid, interveniëren bij non-conformiteit met het Afsprakenstelsel.

Daarbij bestaan de volgende interventiemogelijkheden:

 • Verzoek of aanwijzing om een tekortkoming op te heffen;
 • opdracht geven aan een Deelnemer om de dienstverlening of delen daarvan, tijdelijk te schorsen;
 • de deelnemersovereenkomst met een Deelnemer te beëindigen;
 • een formele waarschuwing geven;
 • uitsluiting van pilots en andere nieuwe ontwikkelingen;
 • een verbod uitvaardigen om nieuwe gebruikers aan te nemen;
 • een verbod uitvaardigen om nieuwe dienstverleners te bedienen;
 • opdracht geven aan Deelnemers om:
  1. een uitgegeven authenticatiemiddel in te trekken;
  2. een dienstverlener te schorsen;
  3. een gebruiker te schorsen als gebruiker van een authenticatiemiddel en/of machtiging.

Inzake de uitoefening van deze bevoegdheden wordt de toezichthouder geadviseerd door de Commissie van Deskundigen.

Het Secretariaat van de Commissie van Deskundigen

De Commissie van Deskundigen wordt bij de uitvoering van al haar taken ondersteund door het Secretariaat van de Commissie van Deskundigen.

De werkzaamheden van het Secretariaat van de Commissie van Deskundigen bestaan onder andere uit het op verzoek van de Commissie van Deskundigen:

 • verzamelen van informatie met als doel onderzoek en waarheidsvinding betreffende de conformiteit met het Afsprakenstelsel te controleren;
 • uitvoeren van aangekondigde en onaangekondigde inspecties met als doel onderzoek en waarheidsvinding betreffende de conformiteit met het Afsprakenstelsel te controleren;
 • rapporteren van bevindingen aan de Commissie van Deskundigen;
 • geven van (on)gevraagd advies aan de Commissie van Deskundigen;
 • overleggen met (externe) auditors en experts;
 • samenwerken en afspraken maken voor de Commissie van Deskundigen met toezichthouders zoals bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Consument en Markt en de Nederlandsche Bank over de uitvoering van het toezicht op de aandachtsgebieden die elkaar raken of overlappen.

Toetsingsmethoden die worden toegepast bij inspecties: dossier reviews, deelwaarnemingen (steekproeven) en interviews.
Toetsingskader: naast vigerende wet- en regelgeving  worden de normen en toetsingskaders van het Afsprakenstelsel gehanteerd

Meer lezen?

 • Beëindiging van de DeelnemersovereenkomstAls uiterste sanctie in geval van het niet naleven van het afsprakenstelsel, kan de Eigenaar besluiten om de Deelnemersovereenkomst met de deelnemer te beëindigen, zoals is voorzien in artikel 5.2 van de deelnemersovereenkomst. Het is evident dat deze uiterste sanctie slechts in zeer bijzondere omstandigheden wordt gehanteerd, indien de deelnemer naar het oordeel van de toezichthouder het afsprakenstelsel niet kan of wil naleven.
 • Indirect toezicht op de Dienstverlener

 • No labels