Skip to main content
Skip table of contents

Service level

Afsprakenstelsel
Document
Versie1.13 23 November 2023

AuteurBeheerorganisatie
Datum vaststelling

 


ClassificatieOpenbaar
Datum publicatie

 


StatusDefinitief

 Elektronische Toegangsdiensten 

Dit Service Level geldt in aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden Elektronische Toegangsdiensten die Deelnemer en zijn Gebruiker zijn overeengekomen en behelst de afspraken over de Beschikbaarheid en het Serviceniveau van Herkenningsdiensten. Gebruikers kunnen slechts rechten ontlenen aan het Service Level dat van kracht was op het moment dat de overeenkomst met de Deelnemer werd gesloten.

Voor de betekenis van en toelichting op de gebruikte begrippen in dit document, zie de Begrippenlijst.

Leeswijzer


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.