Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De persoonsgegevens worden verwerkt met als doel het registreren, beheren, controleren van machtigen en andere bevoegdheden en het afleggen van verklaringen over bevoegdheden en het op verzoek van betrokkene verstrekken van machtigingsverklaringen.

Gegevensset:

  • voor controle van de vertegenwoordigingsbevoegdheid benodigde gegevens, zoals KvK nummer, statutaire en handelsnaam van de onderneming; NAW, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres, bankrekeningnummer van machtigingsverlener en van gemachtigde
  • voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, zoals registratiegegevens, registratietijdstip, pseudoniemen, bevoegdheidsregistratieID, bevoegdheidsgegevens (dienst, duur, omvang bevoegdheid), transactiegegevens, loggingberichten

De rechtmatigheidsgrondslag is de toestemming van de betrokkene zoals bepaald door de AVG.

Bewaartermijnen:

  • Alle benodigde gegevens t.b.v. identificatie bij uitgifte middel en/of registratie machtiging: 7 jaar (na verlopen/intrekking middel/machtiging) tbv fraudeonderzoek en beslechting van geschillen (N.B.: hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in het niveau van het middel of machtiging, immers het doel is hetzelfde);
  • Gegevens betreffende authenticatie: 7 jaar tbv fraudeonderzoek.