Skip to main content
Skip table of contents

BSNk

Een publieke voorziening, onder verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die ten behoeve van Polymorfe pseudonimisering pseudoniemen en Sleutelmateriaal verstrekt.

Bron

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel

 

 

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.