Dit verzoek tot toetreding stelt (potentiële) deelnemers van in staat zich aan te melden voor (uitbreiding van) deelname aan het . Dit ingevulde formulier vormt een onderdeel van het toetredingsproces voor , zoals beschreven in Proces toetreden.

Huidige rollen

Bovengenoemd bedrijf is op datum van ondertekening toegetreden tot het  in de volgende rollen en voor de volgende betrouwbaarheidsniveaus:

Huidige optionele functionaliteit

Bovengenoemd bedrijf levert op datum van ondertekening de volgende optionele functionaliteit:

Nieuwe rollen

Ondergetekende verklaart dat bovengenoemd bedrijf voornemens is het in het afsprakenstelsel beschreven Proces toetreden te doorlopen voor de volgende rollen en voor de volgende betrouwbaarheidsniveaus:

Nieuwe optionele functionaliteit

Ondergetekende verklaart dat bovengenoemd bedrijf voornemens is het in het afsprakenstelsel beschreven Proces toetreden te doorlopen voor de volgende optionele functionaliteit:

Geheimhoudingsverklaring

Ondergetekende verklaart alle informatie die hem in het kader van de toetreding en het gebruik het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten beschikbaar wordt gesteld, dan wel waarvan Ondergetekende kennis neemt, ongeacht of dit mondeling of schriftelijk gebeurt, als vertrouwelijk te behandelen, alleen te gebruiken voor het doel waarvoor de informatie is verstrekt en niet aan derden ter beschikking te stellen. Deze Geheimhoudingsverklaring betreft mede, dus niet uitsluitend, de informatie die als “Intern” of “Vertrouwelijk” is gekwalificeerd. 

Ondertekening

Ondergetekende verzoekt de beheerorganisatie op basis van de door invulling van dit formulier verschafte informatie en de bijgevoegde bijlagen bovengenoemd bedrijf toe te laten treden als deelnemer van het  voor de hierboven aangekruiste rollen, betrouwbaarheidsniveaus en optionele functionaliteit.