Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Een vereiste Rol binnen het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten) die door een Deelnemer aan het Afsprakenstelsel (AS) wordt ingevuld en die de verantwoordelijkheid heeft voor het authenticeren van natuurlijke personen op basis van het door de natuurlijk persoon gebruikte Authenticatiemiddel.
T.o.v. de definitie in Vraagstuk eHerkenning bedrijven en instellingen is hier onderscheid gemaakt in middelenuitgever enerzijds en authenticatiedienst anderzijds.