Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien en zodra de deelname van de Deelnemer aan het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten eindigt. De Deelnemer stelt de Dienstafnemer en/of de Dienstverlener met wie de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan, door middel van een aangetekende brief direct op de hoogte van deze beëindiging.

Indien de in dit artikel bedoelde tussentijdse beëindiging zich voordoet, is de Deelnemer verplicht alle medewerking te verlenen om de continuïteit van de verlening van Elektronische Toegangsdiensten door andere Deelnemers zeker te stellen.

  • No labels