Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: typo's

...

Dit normenkader volgt in Technische specificaties en procedures voor uitgifte van authenticatiemiddelen de paragraaf-indeling van de Europese eIDAS uitvoeringsverordening EU 2015/1502. De reden is dat deze structuur het vergemakkelijkt om aan te toen tonen dat het afsprakenstelsel voldoet aan de in Europees verband gestelde normering. De Uitvoeringsverordening bevat het Europese framework van eisen voor de aanbieders van authenticatiediensten en de betrouwbaarheid van de ingezette authenticatiemiddelen en bijbehorend authenticatiemechanisme. Onderdeel van het Europese framework zijn ook eisen voor onderwerpen zoals privacy, aansprakelijkheid of gebruiksvoorwaarde gebruiksvoorwaarden etc. die in andere delen van het afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten zijn uitgewerkt zoals het hoofdstuk Juridica en het Operationeel handboek. Het uitgangspunt van het afsprakenstelsel is om eisen slechts op één plaats vast te leggen. Daar waar dat van met het oog op de oorspronkelijke eIDAS eis belang is, wordt in dit Normenkader Betrouwbaarheidsniveaus dus naar andere delen van het afsprakenstelsel verwezen.

Het eIDAS framework heeft een tweetal specifieke subparagrafen opgenomen die betrekking hebben op uitgifte van authenticatiemiddelen aan rechtspersonen. Nieuw is daarom ten opzichte van de vorige versie van dit normenkader dat een deel van de eisen voor Machtigingenregisters die betrekken die betrekking hebben op de identificatie van rechtspersonen en registreren van bevoegdheden van het hoofdstuk machtigingen zijn verplaatst naar het Technische specificaties en procedures voor uitgifte van authenticatiemiddelen. Het resterende hoofdstuk voor eisen aan Machtigingenregister heet nu Specificaties voor het beheer van bevoegdheden.

...

Eisen voor geldigheid van verklaringen voor Dienstverlenersbevat  bevat de specificaties voor de geldigheid van verklaringen die aan Dienstverleners worden verstrekt.