Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: RFC2185

Dit verzoek tot toetreding stelt (potentiële) deelnemers van

Include Page
Elektronische Toegangsdiensten
Elektronische Toegangsdiensten
in staat zich aan te melden voor (uitbreiding van) deelname aan het
Include Page
Netwerk
Netwerk
. Dit ingevulde formulier vormt een onderdeel van het toetredingsproces voor
Include Page
Elektronische Toegangsdiensten
Elektronische Toegangsdiensten
, zoals beschreven in Proces toetreden.

Include Page
snippet.ondergetekende
snippet.ondergetekende

Huidige rollen

Bovengenoemd bedrijf is op datum van ondertekening toegetreden tot het

Include Page
Netwerk
Netwerk
 in de volgende rollen en voor de volgende betrouwbaarheidsniveaus:

Include Page
snippet.betrouwbaarheidsniveaus
snippet.betrouwbaarheidsniveaus

Huidige optionele functionaliteit

Bovengenoemd bedrijf levert op datum van ondertekening de volgende optionele functionaliteit:

Include Page
snippet.optionele.functionaliteit
snippet.optionele.functionaliteit

Nieuwe rollen

Ondergetekende verklaart dat bovengenoemd bedrijf voornemens is het in het afsprakenstelsel beschreven Proces toetreden te doorlopen voor de volgende rollen en voor de volgende betrouwbaarheidsniveaus:

Include Page
snippet.betrouwbaarheidsniveaus
snippet.betrouwbaarheidsniveaus

Nieuwe optionele functionaliteit

Ondergetekende verklaart dat bovengenoemd bedrijf voornemens is het in het afsprakenstelsel beschreven Proces toetreden te doorlopen voor de volgende optionele functionaliteit:

Include Page
snippet.optionele.functionaliteit
snippet.optionele.functionaliteit

N.B. Bij dit verzoek dient voor elk van de aangekruiste betrouwbaarheidsniveaus een (proces)beschrijving te worden overlegd die volgens de kandidaat een classificatie op het betreffende betrouwbaarheidsniveau rechtvaardigt. Tevens moet voor elke (proces)beschrijving een URL worden verschaft waar deze (proces)beschrijving beschikbaar is gemaakt voor gebruikers.

Systemen

Ondergetekende verklaart de systemen van de kandidaat succesvol te hebben getest met de door de beheerorganisatie ter beschikking gestelde testsimulator. De door ondergetekende eerder aangeleverde metadata kan door de beheerorganisatie worden gebruikt om de systemen (steekproefsgewijs) te testen.

Testfaciliteiten

Wanneer de kandidaat toetreding vraagt als middelenuitgever moeten bij dit verzoek ten minste twee testauthenticatiemiddelen met de bijbehorende (door de authenticatiedienst te gebruiken) pseudoniemen worden overlegd die door de beheerorganisatie gebruikt kunnen worden om de implementatie te testen.

Wanneer de kandidaat toetreding vraagt als machtigingenregister moeten voor alle geleverde testauthenticatiemiddelen testmachtigingen worden geregistreerd, voor de in de dienstencatalogus beschreven testdienstverlener. De geregistreerde machtigingsinformatie (inclusief de specifieke pseudoniemen) moet worden overlegd.

Geheimhoudingsverklaring

Ondergetekende verklaart alle informatie die hem in het kader van de toetreding en het gebruik het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten beschikbaar wordt gesteld, dan wel waarvan Ondergetekende kennis neemt, ongeacht of dit mondeling of schriftelijk gebeurt, als vertrouwelijk te behandelen, alleen te gebruiken voor het doel waarvoor de informatie is verstrekt en niet aan derden ter beschikking te stellen. Deze Geheimhoudingsverklaring betreft mede, dus niet uitsluitend, de informatie die als “Intern” of “Vertrouwelijk” is gekwalificeerd. 

Ondertekening

Ondergetekende verzoekt de beheerorganisatie op basis van de door invulling van dit formulier verschafte informatie en de bijgevoegde bijlagen bovengenoemd bedrijf toe te laten treden als deelnemer van het

Include Page
Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten
Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten
 voor de hierboven aangekruiste rollen, betrouwbaarheidsniveaus en optionele functionaliteit.

Include Page
snippet.ondertekening
snippet.ondertekening