Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: formatting (bij de export resulteerde deze pagina in een herhaling van de woordenlijst. Verwijderd.

...

Excerpt
Binnen
Include Page
Elektronische Toegangsdiensten
Elektronische Toegangsdiensten
wordt één begrippenlijst gehanteerd. In deze lijst zijn enkelvoudsvormen van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden opgenomen. Waar in dit document de werkwoordsvorm van deze zelfstandige naamwoorden wordt gehanteerd, heeft deze dezelfde betekenis als de gedefinieerde zelfstandige naamwoorden.

Datzelfde geldt ook andersom: waar in dit document de zelfstandige-naamwoords-vorm van een werkwoord wordt gehanteerd, heeft deze dezelfde betekenis als het gedefinieerde werkwoord.

Children Display
styleh3
excerpttrue