Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het uitgangspunt van de compensatieregeling is dat partijen de verplichtingen die op grond van het implementatieplan op hen rusten, uit zichzelf goed naleven. Alle partijen hebben er immers belang bij dat de afspraken die in een implementatieplan worden neergelegd, door alle betrokkenen worden uitgevoerd. De partijen zijn bovendien zelf betrokken bij het opstellen van de implementatieplannen. Daardoor kunnen zij meebeslissen over de afspraken die gelden voor de uitvoering van het implementatieplan. De compensatieregeling is dus bedoeld voor de gevallen waarin één of meer partijen ondanks de afspraken een implementatieplan niet naleven. De Beheerorganisatie administreert en communiceert de Compensatieverplichtingen aan de implementerende partijen.

Duidelijke afspraken

De verplichtingen, met maatregelen waar een compensatieregeling van toepassing is, staan opgenomen in een door de implementerende partijen ondertekend implementatieplan. De maatregelen die door de betrokkenen moeten worden uitgevoerd zullen voldoende duidelijk en specifiek zijn om te kunnen beoordelen of een betrokken partij de verplichtingen naleeft. Zie voor het proces om te komen tot een duidelijk en gezamenlijk vastgesteld implementatieplan waaraan alle partijen zijn gebonden het Proces change en release.

Als een betrokkene het implementatieplan niet, niet goed, niet volledig of niet tijdig uitvoert, zal de Beheerorganisatie de Toezichthouder informeren in verband met eventuele veiligheids- en betrouwbaarheidsaspecten van het Afsprakenstelsel.

Welke maatregelen

In een implementatieplan staan maatregelen die nodig zijn om het plan uit te voeren. Lang niet alle maatregelen vallen onder de compensatieregeling. De compensatieregeling geldt alleen voor die maatregelen die van aanzienlijk belang zijn voor andere partijen om hun eigen planning te halen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een maatregel die betrekking heeft op de oplevering binnen de eigen testomgeving van een partij, niet onder de compensatieregeling valt. Welke maatregelen onder de compensatieregeling vallen, is opgenomen in het implementatieplan.

Concrete maatregelen

In het implementatieplan moet worden vastgelegd welke partij welke maatregel moet nemen. Hoe duidelijker wordt omschreven om welke maatregel het gaat, des te beter kan worden beoordeeld of de betreffende partij zijn verplichtingen op dit punt naleeft.

Deadline

De concrete datum waarop de maatregelen uitgevoerd moeten zijn, moet eenduidig worden vastgelegd.

Hoogte van de compensatie

Er zijn drie soorten compensaties vastgesteld, die afhangen van het risico dat de niet-naleving van de betreffende maatregel uit het implementatieplan heeft: hoog, midden, laag. Het risico wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, zoals urgentie, belang van de maatregel, wederzijdse afhankelijkheid en impact op het Afsprakenstelsel.

Gelet op het vorenstaande wordt voor de releasemanager de volgende indeling gehanteerd:

 • een implementatiemaatregel met betrekking tot de publicatie van technische omschrijvingen/koppelvlakspecificaties in het afsprakenstelsel wordt gekwalificeerd als prioriteit Hoog;
 • een implementatiemaatregel die betrekking heeft op het beschikbaar stellen en beschikbaar houden van een testtool/simulator wordt gekwalificeerd als prioriteit Midden;
 • een implementatiemaatregel die betrekking heeft op de levering van aanvullende tools wordt gekwalificeerd als prioriteit Laag.

Voor de Deelnemers wordt de volgende indeling gehanteerd:

 • een implementatiemaatregel die betrekking heeft op beschikbaar stellen van systemen in de productieomgeving wordt gekwalificeerd als prioriteit Hoog;
 • een implementatiemaatregel die betrekking heeft op beschikbaar stellen van systemen in de acceptatieomgeving wordt gekwalificeerd als prioriteit Midden;
 • een implementatiemaatregel die betrekking heeft op beschikbaar stellen van systemen in de acceptatieomgeving voor een beperkt aantal Deelnemers, bijvoorbeeld bij pilots wordt gekwalificeerd als prioriteit Laag.

Toepassing

Nadat de compensatieregeling voor het implementatieplan is vastgesteld en vastgelegd, is het de taak van de releasemanager om te controleren of iedere partij die een implementatiemaatregel moet uitvoeren, deze verplichting wel naleeft (en daarmee een potentiële compensatiegerechtigde wordt) of niet (niet, niet goed, niet volledig of niet tijdig) naleeft en daarmee een compensatieplichtige wordt. In het geval compensatieplichtige partijen met elkaar van mening verschillen over het al dan niet, niet goed, niet volledig of niet tijdig naleven van een maatregel, dient in alle redelijkheid en in samenspraak met partijen onder regie van de releasemanager naar een oplossing te worden gezocht.

Het overzicht van de verschuldigde compensatiebedragen, behorende bij een vastgestelde mijlpaal in het implementatieplan, alsmede welke partij compensatiegerechtigd is, wordt door de releasemanager bijgehouden.

De releasemanager communiceert aan de compensatieplichtige partij het compensatiebedrag dat hij verschuldigd is als gevolg van het overschrijden van de desbetreffende mijlpaal. Dit gebeurt op basis van het het vastgestelde implementatieplan. Dit gebeurt door middel van een zogenaamde 'Vooraankondiging verschuldigd compensatiebedrag' (hierna: vooraankondiging).

Het uitgangspunt is dat er geen uitzonderingen worden gemaakt ten aanzien van het verschuldigd worden van de compensatie. Er kan alleen een uitzondering worden gemaakt in het geval deze uitzonderingspositie unaniem door alle compensatiegerechtigden wordt geaccordeerd. De partij die gebruik wenst te maken van deze uitzondering draagt zelf zorg voor een unaniem akkoord van de andere betrokken partijen en overlegt het bewijs hiervan aan de releasemanager. Zie ook Proces implementatie koppelvlakrelease.

Indien door een niet-tijdige levering van de eerste partij in de keten vervolgens een keten van niet-naleving ontstaat, wordt het implementatieplan alleen aangepast indien alle partijen in de keten hiertoe unaniem besluiten. Op eerste verzoek van één van de partijen in de keten die gebruik wenst te maken van deze uitzondering start de releasemanager een inventarisatie ten aanzien van de vraag over de wenselijkheid van een aanpassing van het implementatieplan. In het geval wordt vastgesteld dat alle betrokken partijen hiermee akkoord gaan, wordt het implementatieplan aangepast in overeenstemming met het proces dat hiervoor is opgenomen in Proces implementatie koppelvlakrelease

Indien unaniem is besloten tot wijziging van het implementatieplan worden de nieuwe deadlines wederom gekoppeld aan compensatiebedragen. Deze compensatiebedragen worden in overeenstemming met de compensatieregeling door de releasemanager bijgehouden en door middel van de vooraankondiging aan de desbetreffende partij(en) gecommuniceerd. Dit kan betekenen dat als een bepaalde maatregel voor de tweede maal niet wordt gehaald, hier wederom het compensatiebedrag voor in rekening wordt gebracht. Anderzijds geldt dat ook voor dit aangepast implementatieplan partijen een beroep kunnen doen op de voornoemde uitzonderingsmogelijkheden.

Indien de compensatieplichtige op basis van de Compensatieregeling een compensatie verschuldigd is, is het de compensatieplichtige partij toegestaan een rechtszaak aanhangig te maken bij de civiele rechter. 

Op het moment dat de release van het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten – waarop het implementatieplan betrekking heeft - feitelijk wordt opgeleverd, is de releasemanager ervoor verantwoordelijk dat het totaal overzicht van te betalen en te ontvangen compensatiebedragen aan deelnemers ter beschikking wordt gesteld. Zie ook het proces dat hiervoor is opgenomen in Proces implementatie koppelvlakrelease.

Het totaaloverzicht van verschuldigde compensatiebedragen biedt inzicht in:

 • welke partij voor welk bedrag compensatieplichtig is op basis van welke niet gehaalde maatregel(en);
 • welke partij voor welk bedrag compensatiegerechtigd is op basis van welke niet gehaalde maatregel(en) van welke partij(en).

De opbrengst van de compensatiebedragen wordt in gelijke gedeeltes verdeeld over alle compensatiegerechtigde partijen die:

 1. op grond van het betreffende implementatieplan één of meer implementatiemaatregelen moesten nemen waarop de compensatieregeling van toepassing is en daarnaast
 2. één of meer van deze implementatiemaatregelen goed hebben nageleefd.

Partijen die een implementatiemaatregel moeten uitvoeren en dit goed hebben gedaan, delen mee in de opbrengsten van de compensatie. Partijen die alleen maatregelen moeten nemen die niet onder de compensatieregeling vallen delen delen niet mee in de compensatie.

Dat wil zeggen dat ook partijen die een andere implementatiemaatregel moesten uitvoeren en dit goed hebben gedaan, meedelen in de opbrengsten van de compensatie. Tegelijkertijd betekent het dat partijen die alleen maatregelen moesten nemen die niet onder de compensatieregeling vallen, niet compensatiegerechtigd zijn en dus ook niet meedelen in de opbrengst.

De compensatieplichtige partijen zijn na ontvangst van het totaal overzicht van de verschuldigde compensatiebedragen zelf verantwoordelijk voor de betaling aan de compensatiegerechtigden. De betaling moet worden verricht binnen dertig dagen na dagtekening van ontvangst van het totaaloverzicht,

In het geval niet wordt overgegaan tot betaling, staat het betrokken partijen vrij gebruik te maken van de klachten- en geschillencommissie danwel een rechtszaak aanhangig te maken bij de civiele rechter.

 • No labels