Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

20180104 Addendum Deelnemersovereenkomst Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten.docx

 

 

Addendum Deelnemersovereenkomst Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten

Pilot Introductieplateau Idensys

 

Partijen

De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, voor deze, <functie>, <naam>,

 

en

<Naam deelnemer> , gevestigd te <adres> , te dezen vertegenwoordigd door <functie>, <naam>,

  verder te noemen: deelnemer,

verder gezamenlijk te noemen: partijen

 

Overwegende dat:

I. de deelnemer is toegetreden tot het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten en hiervoor de ‘Deelnemersovereenkomst Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten’ heeft gesloten met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken;

II. de deelnemer wenst deel te blijven nemen aan de Pilot Introductieplateau Idensys in het B2C en/of G2C (BSN – domein) onder het Merk Idensys;

III. de ‘Deelnemersovereenkomst Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten’ onverkort van toepassing is op de Pilot Introductieplateau Idensys in het B2C en/of G2C (BSN – domein);

IV. dit addendum Pilot Introductieplateau Idensys een aanvulling is op de Deelnemersovereenkomst Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten;

V. in het geval de Pilot Introductieplateau Idensys om wat voor redenen dan ook voortijdig wordt beëindigd, de deelnemer zijn elektronische dienstverlening waarvoor hij de ‘Deelnemersovereenkomst Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten’ heeft afgesloten onverkort kan voortzetten;

VI. de deelnemer zich ervan bewust is dat het doel van de Pilot Introductieplateau Idensys is antwoorden te krijgen op implementatievragen ten aanzien van het B2C en G2C domein en in deze behoefte van partijen wordt voorzien door middel van onderhavige pilot;

VII. in de Pilot Introductieplateau Idensys drie rollen worden onderscheiden, te weten de Authenticatiedienst, de Herkenningsmakelaar en de Middelenuitgever;

VIII. in de Pilot Introductieplateau Idensys de positie van Dienstverlener wordt onderscheiden;

IX. de deelnemer elektronische toegangsdiensten die onder de Pilot Introductieplateau Idensys vallen wenst te verlenen en hierbij één of meer van de hiervoor genoemde rollen wenst te vervullen;

 

 

Paraaf beheerorganisatie

 

Paraaf deelnemer

 

X. het deelnemers alleen wordt toegestaan deel te nemen aan de Pilot Introductieplateau Idensys indien zij voldoen aan de aanvullende afspraken en technische specificaties die in het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten voor het B2C en G2C (BSN domein) zijn opgenomen.

 

En komen als volgt overeen:

1. Het doel van de Pilot Introductieplateau Idensys is een gezamenlijk beeld van de werking van het de elektronische toegangsdienst Idensys te creëren en een implementatiestrategie vast te stellen die de verschillende domeinen B2B, G2G, G2B, B2C, G2C (BSN domein) bij elkaar brengen.

2. Partijen nemen voor eigen rekening en risico deel aan de Pilot Introductieplateau Idensys.

3. Partijen kunnen geen rechten ontlenen aan deelname van de Pilot Introductieplateau Idensys.

4. Ieder van de partijen draagt zorg voor een centraal aanspreekpunt ten behoeve van de uitvoering van de Pilot Introductieplateau Idensys.

5. Dit addendum Pilot Introductieplateau Idensys bestaat uit de volgende documenten:

a. De ‘Deelnemersovereenkomst Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten’;

b. Het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten zoals formeel op enig moment is vastgesteld en van toepassing is op en in werking getreden is voor een bepaalde rol;

6. Bij strijdigheden tussen de in het vorige lid genoemde documenten, prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde document.

7. De deelnemer draagt zorg voor adequate informatieverstrekking en communicatie over de Pilot Introductieplateau Idensys aan zijn gebruikers, zodat duidelijkheid bestaat over het doel van de pilot bij de gebruiker en dat deze pilot van tijdelijke aard is.

8. Dit addendum Pilot Introductieplateau Idensys treedt in werking op datum van ondertekening en eindigt tegelijk met de Deelnemersovereenkomst Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten, of zoveel eerder als gevolg van een daartoe strekkend besluit van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.

9. Deelnemers vrijwaren de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van aansprakelijkheid die het gevolg kunnen zijn van dienstverlening in de Pilot Introductieplateau Idensys.

10. Indien één van de Partijen in de uitvoering van de Pilot Introductieplateau Idensys onvoorziene omstandigheden signaleert die van wezenlijke invloed zijn op de Pilot, doet hij hiervan onverwijld mededeling aan de andere partij. Partijen treden in dat geval in overleg over de alsdan ontstane situatie en de gevolgen die deze heeft voor het, al dan niet gewijzigd, voortzetten van deze overeenkomst.

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt

Namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

 

Naam:

Functie:

Datum:

Plaats:

Namens de deelnemer,

 

Naam:

Functie:

Datum:

Plaats:

 

<naam>

 

  • No labels