Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Doelstelling

Het realiseren van een nieuwe versie van een release door alle betrokken partijen is complex vanwege de onderlinge afhankelijkheden. Het eindresultaat hiervan is dat de nieuwe functionaliteit op een afgesproken moment voor alle gebruikers en dienstverleners in het stelsel beschikbaar is. Samenwerking vanuit alle betrokken partijen is nodig om de implementatie een succes te maken in een omgeving waarbij de marktpartijen ook concurrenten van elkaar zijn.

Een implementatie vergt daarom goede coördinatie en goede afspraken van wat partijen van elkaar mogen verwachten. De release manager heeft de taak om dit te organiseren; de betrokken partijen zelf zijn verantwoordelijk voor de invulling daarvan.

Overzicht processtappen 1. Opstellen implementatieplan

Input

Vastgestelde release

Activiteit

De releasemanager stelt in afstemming met de aanspreekpunten per implementerende partij een implementatieplan op in het geval de release ketenafhankelijkheden en/of compensatiedragende maatregelen bevat. Het proces om te komen tot een concreet en duidelijk afgebakend en gezamenlijk vastgesteld implementatieplan waaraan alle implementerende partijen zijn gebonden, is als volgt:

 1. De implementerende partij (hierna partij) benoemt een verantwoordelijke voor de realisatie van een release. Deze persoon is voor die partij het aanspreekpunt tijdens de gehele implementatie.
 2. Iedere partij maakt een impactanalyse en stelt een planning op.
 3. De releasemanager stelt aan de hand van deze planningen en in samenwerking met deze aanspreekpunten, een concept implementatieplan op. In het concept implementatieplan wordt een voorstel gedaan voor:
  1. de concrete maatregelen die de verschillende partijen moeten nemen;
  2. de bijbehorende milestones en deadline(s), en
  3. de hoogte van de compensatie bij niet naleving overeenkomstig hetgeen hierover is bepaald in de Compensatieregeling.

Output

 •  Concept implementatieplan

Wie?

 • Release manager
 • Bevoegde vertegenwoordigers van de implementerende partijen.
 • Aanspreekpunt van de implementerende partijen.
 • Tactisch Beraad

2. Vaststellen implementatieplan

Input

Concept implementatieplan

Activiteit

De releasemanager organiseert dat de betrokken partijen met het concept implementatieplan kunnen instemmen. Het instemmen vindt plaats door het ondertekenen van het implementatieplan door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger.
Zodra alle implementerende partijen hebben getekend is het implementatieplan van kracht.

De releasemanager communiceert het implementatieplan aan het Tactisch Beraad.

Output

Goedgekeurd en door de implementerende partijen ondertekend implementatieplan.

Wie?

 • Implementerende partijen
 • De release manager

3. Realiseren release

Input

Goedgekeurd implementatieplan

Activiteit

Na het vaststellen van het release- en implementatieplan  start de realisatie en implementatie door de betrokken partijen.

De implementatie bestaat uit één of meer van de volgende stappen:

 • De implementerende partijen realiseren de functionaliteit zoals afgesproken in het implementatieplan;
 • De Beheerorganisatie levert een communicatieplan op voor communicatie rondom de nieuwe implementatie;
 • De deelnemers treden toe tot de nieuwe versie van het Afsprakenstelsel conform het Proces toetreden.
 • De partijen voeren hun acties uit het communicatieplan uit. 

De partijen stemmen hun activiteiten af tijdens de implementatie onder regie van de releasemanager. De releasemanager monitort de voortgang van de gehele release en rapporteert tussentijds over de voortgang aan het Tactisch Beraad.

Output

Gerealiseerde functionaliteit

Wie?

 • Implementerende partijen
 • De release manager

4. Uitrol release

Input

Gerealiseerde functionaliteit

Activiteit

De uitrol van de release gaat conform het Proces netwerkmetadata. Het is van belang dat de activiteit en planning afgestemd wordt met de beheerorganisatie en gemeld wordt in  Uitgangspunten compensatieregeling.

Het uitgangspunt van de compensatieregeling is dat partijen de verplichtingen die op grond van het implementatieplan op hen rusten, uit zichzelf goed naleven. Alle partijen hebben er immers belang bij dat de afspraken die in een implementatieplan worden neergelegd, door alle betrokkenen worden uitgevoerd. De partijen zijn bovendien zelf betrokken bij het opstellen van de implementatieplannen. Daardoor kunnen zij meebeslissen over de afspraken die gelden voor de uitvoering van het implementatieplan. De compensatieregeling is dus bedoeld voor de gevallen waarin één of meer partijen ondanks de afspraken een implementatieplan niet naleven. De Beheerorganisatie administreert en communiceert de Compensatieverplichtingen aan de implementerende partijen.

Duidelijke afspraken

De verplichtingen, met maatregelen waar een compensatieregeling van toepassing is, staan opgenomen in een door de implementerende partijen ondertekend implementatieplan. De maatregelen die door de betrokkenen moeten worden uitgevoerd zullen voldoende duidelijk en specifiek zijn om te kunnen beoordelen of een betrokken partij de verplichtingen naleeft. Zie voor het proces om te komen tot een duidelijk en gezamenlijk vastgesteld implementatieplan waaraan alle partijen zijn gebonden het Proces change en release.

Als een betrokkene het implementatieplan niet, niet goed, niet volledig of niet tijdig uitvoert, zal de Beheerorganisatie de Toezichthouder informeren in verband met eventuele veiligheids- en betrouwbaarheidsaspecten van het Afsprakenstelsel.

Welke maatregelen

In een implementatieplan staan maatregelen die nodig zijn om het plan uit te voeren. Lang niet alle maatregelen vallen onder de compensatieregeling. De compensatieregeling geldt alleen voor die maatregelen die van aanzienlijk belang zijn voor andere partijen om hun eigen planning te halen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een maatregel die betrekking heeft op de oplevering binnen de eigen testomgeving van een partij, niet onder de compensatieregeling valt. Welke maatregelen onder de compensatieregeling vallen, is opgenomen in het implementatieplan.

Concrete maatregelen

In het implementatieplan moet worden vastgelegd welke partij welke maatregel moet nemen. Hoe duidelijker wordt omschreven om welke maatregel het gaat, des te beter kan worden beoordeeld of de betreffende partij zijn verplichtingen op dit punt naleeft.

Deadline

De concrete datum waarop de maatregelen uitgevoerd moeten zijn, moet eenduidig worden vastgelegd.

Hoogte van de compensatie

Er zijn drie soorten compensaties vastgesteld, die afhangen van het risico dat de niet-naleving van de betreffende maatregel uit het implementatieplan heeft: hoog, midden, laag. Het risico wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, zoals urgentie, belang van de maatregel, wederzijdse afhankelijkheid en impact op het Afsprakenstelsel.

Gelet op het vorenstaande wordt voor de releasemanager de volgende indeling gehanteerd:

 • een implementatiemaatregel met betrekking tot de publicatie van technische omschrijvingen/koppelvlakspecificaties in het afsprakenstelsel wordt gekwalificeerd als prioriteit Hoog;
 • een implementatiemaatregel die betrekking heeft op het beschikbaar stellen en beschikbaar houden van een testtool/simulator wordt gekwalificeerd als prioriteit Midden;
 • een implementatiemaatregel die betrekking heeft op de levering van aanvullende tools wordt gekwalificeerd als prioriteit Laag.

Voor de Deelnemers wordt de volgende indeling gehanteerd:

 • een implementatiemaatregel die betrekking heeft op beschikbaar stellen van systemen in de productieomgeving wordt gekwalificeerd als prioriteit Hoog;
 • een implementatiemaatregel die betrekking heeft op beschikbaar stellen van systemen in de acceptatieomgeving wordt gekwalificeerd als prioriteit Midden;
 • een implementatiemaatregel die betrekking heeft op beschikbaar stellen van systemen in de acceptatieomgeving voor een beperkt aantal Deelnemers, bijvoorbeeld bij pilots wordt gekwalificeerd als prioriteit Laag.

Toepassing

Nadat de compensatieregeling voor het implementatieplan is vastgesteld en vastgelegd, is het de taak van de releasemanager om te controleren of iedere partij die een implementatiemaatregel moet uitvoeren, deze verplichting wel naleeft (en daarmee een potentiële compensatiegerechtigde wordt) of niet (niet, niet goed, niet volledig of niet tijdig) naleeft en daarmee een compensatieplichtige wordt. In het geval compensatieplichtige partijen met elkaar van mening verschillen over het al dan niet, niet goed, niet volledig of niet tijdig naleven van een maatregel, dient in alle redelijkheid en in samenspraak met partijen onder regie van de releasemanager naar een oplossing te worden gezocht.

Het overzicht van de verschuldigde compensatiebedragen, behorende bij een vastgestelde mijlpaal in het implementatieplan, alsmede welke partij compensatiegerechtigd is, wordt door de releasemanager bijgehouden.

De releasemanager communiceert aan de compensatieplichtige partij het compensatiebedrag dat hij verschuldigd is als gevolg van het overschrijden van de desbetreffende mijlpaal. Dit gebeurt op basis van het het vastgestelde implementatieplan. Dit gebeurt door middel van een zogenaamde 'Vooraankondiging verschuldigd compensatiebedrag' (hierna: vooraankondiging).

Het uitgangspunt is dat er geen uitzonderingen worden gemaakt ten aanzien van het verschuldigd worden van de compensatie. Er kan alleen een uitzondering worden gemaakt in het geval deze uitzonderingspositie unaniem door alle compensatiegerechtigden wordt geaccordeerd. De partij die gebruik wenst te maken van deze uitzondering draagt zelf zorg voor een unaniem akkoord van de andere betrokken partijen en overlegt het bewijs hiervan aan de releasemanager. Zie ook Proces implementatie koppelvlakrelease.

Indien door een niet-tijdige levering van de eerste partij in de keten vervolgens een keten van niet-naleving ontstaat, wordt het implementatieplan alleen aangepast indien alle partijen in de keten hiertoe unaniem besluiten. Op eerste verzoek van één van de partijen in de keten die gebruik wenst te maken van deze uitzondering start de releasemanager een inventarisatie ten aanzien van de vraag over de wenselijkheid van een aanpassing van het implementatieplan. In het geval wordt vastgesteld dat alle betrokken partijen hiermee akkoord gaan, wordt het implementatieplan aangepast in overeenstemming met het proces dat hiervoor is opgenomen in Proces implementatie koppelvlakrelease

Indien unaniem is besloten tot wijziging van het implementatieplan worden de nieuwe deadlines wederom gekoppeld aan compensatiebedragen. Deze compensatiebedragen worden in overeenstemming met de compensatieregeling door de releasemanager bijgehouden en door middel van de vooraankondiging aan de desbetreffende partij(en) gecommuniceerd. Dit kan betekenen dat als een bepaalde maatregel voor de tweede maal niet wordt gehaald, hier wederom het compensatiebedrag voor in rekening wordt gebracht. Anderzijds geldt dat ook voor dit aangepast implementatieplan partijen een beroep kunnen doen op de voornoemde uitzonderingsmogelijkheden.

Indien de compensatieplichtige op basis van de Compensatieregeling een compensatie verschuldigd is, is het de compensatieplichtige partij toegestaan een rechtszaak aanhangig te maken bij de civiele rechter. 

Op het moment dat de release van het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten – waarop het implementatieplan betrekking heeft - feitelijk wordt opgeleverd, is de releasemanager ervoor verantwoordelijk dat het totaal overzicht van te betalen en te ontvangen compensatiebedragen aan deelnemers ter beschikking wordt gesteld. Zie ook het proces dat hiervoor is opgenomen in Proces implementatie koppelvlakrelease.

Het totaaloverzicht van verschuldigde compensatiebedragen biedt inzicht in:

 • welke partij voor welk bedrag compensatieplichtig is op basis van welke niet gehaalde maatregel(en);
 • welke partij voor welk bedrag compensatiegerechtigd is op basis van welke niet gehaalde maatregel(en) van welke partij(en).

De opbrengst van de compensatiebedragen wordt in gelijke gedeeltes verdeeld over alle compensatiegerechtigde partijen die:

 1. op grond van het betreffende implementatieplan één of meer implementatiemaatregelen moesten nemen waarop de compensatieregeling van toepassing is en daarnaast
 2. één of meer van deze implementatiemaatregelen goed hebben nageleefd.

Partijen die een implementatiemaatregel moeten uitvoeren en dit goed hebben gedaan, delen mee in de opbrengsten van de compensatie. Partijen die alleen maatregelen moeten nemen die niet onder de compensatieregeling vallen delen delen niet mee in de compensatie.

Dat wil zeggen dat ook partijen die een andere implementatiemaatregel moesten uitvoeren en dit goed hebben gedaan, meedelen in de opbrengsten van de compensatie. Tegelijkertijd betekent het dat partijen die alleen maatregelen moesten nemen die niet onder de compensatieregeling vallen, niet compensatiegerechtigd zijn en dus ook niet meedelen in de opbrengst.

De compensatieplichtige partijen zijn na ontvangst van het totaal overzicht van de verschuldigde compensatiebedragen zelf verantwoordelijk voor de betaling aan de compensatiegerechtigden. De betaling moet worden verricht binnen dertig dagen na dagtekening van ontvangst van het totaaloverzicht,

In het geval niet wordt overgegaan tot betaling, staat het betrokken partijen vrij gebruik te maken van de klachten- en geschillencommissie danwel een rechtszaak aanhangig te maken bij de civiele rechter.

.

De releasemanager stelt het totaaloverzicht van de compensatiemaatregel op.

Output

Werkende functionaliteit in het productienetwerk.

Wie?

 • Implementerende partijen
 • De releasemanager
5. Uitvoering compensatieregeling en evaluatie

Input

Door betrokken partijen getekend implementatieplan.

Activiteit

In het implementatieplan kunnen voor bepaalde deadlines/milestones compensatiemaatregelen verbonden zijn. Wanneer een partij een afgesproken deadline overschrijdt is deze compensatieplichtig. 

Het proces voor het opleggen van compensatiemaatregelen verloopt volgens de Uitgangspunten compensatieregeling.

De release manager organiseert binnen twee maanden nadat de implementatie gereed is een evaluatie met de betrokken partijen.

Output

 • Vooraankondiging verschuldigd compensatiebedrag;
 • Overzicht verschuldigde compensatiebedragen;
 • Financiële verrekening.
 • Evaluatie

Wie?

 • De release manager
 • De implementerende partijen die het implementatieplan hebben ondertekend waarbij deze één of meer implementatiemaatregelen moet nemen.
 • No labels