Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Een Dienst is een samenstel van elektronisch aanbod waarvoor Herkenning voorwaardelijk is, onder meer gericht op:

  • het tot stand komen van een rechtsbetrekking (het nemen van een besluit of sluiten van een overeenkomst);
  • het leveren van een product of besluit;
  • het beantwoorden van een informatievraag.

De Dienst wordt aangeboden door een Dienstverlener en opgenomen in de Dienstencatalogus. Een Dienst kan door de Dienstafnemer rechtstreeks bij de Dienstaanbieder worden afgenomen of via een Dienstbemiddelaar. In beide gevallen is sprake van afname van de Dienst.

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel.

  • No labels