Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Voor de niet-naleving (niet, niet goed, niet volledig of niet tijdig) van implementatiemaatregelen geldt een wederkerige compensatieregeling. Deze regeling is van toepassing bij implementatieplannen waarbij in het voortraject van de totstandkoming duidelijke afspraken zijn gemaakt over de inhoud, de deadline, de concrete maatregelen die de verschillende betrokkenen moeten nemen en de hoogte van de compensatie.


De automatische sanctie bij het niet-naleven van dergelijke implementatiemaatregelen bestaat uit het opleggen van een passende compensatie, met een maximum van € 10.000,- per implementatiemaatregel.

De compensatie wordt als volgt onderverdeeld:

  • bij een implementatiemaatregel met prioriteit Laag: per dag een compensatie van € 250,- met een maximum van € 2.500,-, verspreid over 10 werkdagen.
  • bij een implementatiemaatregel met prioriteit Midden: per dag een compensatie van € 500,- met een maximum van € 5.000,-, verspreid over 10 werkdagen.
  • bij een implementatiemaatregel met prioriteit Hoog: per dag een compensatie van € 1.000,-- met een maximum van € 10.000,-, verspreid over 10 werkdagen.

Indien na 10 werkdagen de desbetreffende maatregel niet, niet goed, niet volledig of niet tijdig is geïmplementeerd zal de Beheerorganisatie de Toezichthouder hierover informeren in verband met eventuele veiligheids- en betrouwbaarheidsaspecten van het Afsprakenstelsel. Door partijen kan een beroep worden gedaan op de uitzondering zoals verwoord in Uitgangspunten compensatieregeling aangaande het aanpassen van het implementatieplan.

Bovenbedoelde compensatie kan zowel aan de deelnemers, dienstverleners, de beheerorganisatie als aan het BSN koppelregister worden opgelegd.

De uitgangspunten van de compensatieregeling zijn opgenomen in Uitgangspunten compensatieregeling. Het implementatieplan, waarin de afspraken over de concrete maatregelen, bijbehorende deadlines en bijbehorende prioriteiten zijn vastgelegd, vindt plaats in een afzonderlijk document. Dit implementatieplan wordt vastgesteld in het Tactisch Beraad conform Proces implementatie koppelvlakrelease.

  • No labels