Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Een publieke voorziening, onder verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die ten behoeve van Polymorfe pseudonimisering pseudoniemen en Sleutelmateriaal verstrekt.

Bron

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel