Skip to end of metadata
Go to start of metadata

9.1  Alle geschillen die tussen Partijen ontstaan bij de uitvoering van de Overeenkomst, inclusief geschillen met betrekking tot het verhalen van schade, zullen Partijen eerst door middel van onderling overleg trachten te beslechten.

9.2 Indien goed onderling overleg niet tot oplossing van het geschil leidt, zullen Partijen het geschil ter beslechting voorleggen aan de klachten- en geschillencommissie. Zie het reglement van de klachten- en geschillencommissie.

9.3 De Toezichthouder behandelt verzoeken tot handhaving, meldingen en klachten van belanghebbenden bij het Afsprakenstelsel voor zover deze betrekking hebben op de betrouwbare en veilige werking van het Afsprakenstelsel.      

 

  • No labels