Alle in deze Gebruiksvoorwaarden met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de volgende betekenis.

Afsprakenstelsel (AS)
Het geheel aan afspraken op gebied van organisatie, besturing, toezicht, beheer, architectuur, toepassingen, techniek. procedures en regels aangaande het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten) in een bepaalde vastgestelde versie. Het doel is betrouwbare authenticatie en verstrekking van identiteitsinformatie op basis van de eHerkenningsdiensten van een goed gereguleerd netwerk voor eHerkenning.

Authenticatiedienst (AD)
Een vereiste Rol binnen het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten) die door een Deelnemer aan het Afsprakenstelsel (AS) wordt ingevuld en die de verantwoordelijkheid heeft voor het authenticeren van natuurlijke personen op basis van het door de natuurlijk persoon gebruikte Authenticatiemiddel.

Authenticatiemiddel
Een set van attributen (bijvoorbeeld een certificaat) op grond waarvan authenticatie van een partij kan plaatsvinden.

Beheerorganisatie (BO)
De Beheerorganisatie van het Afsprakenstelsel (AS) die verantwoordelijk is voor het faciliteren van het beheer en de doorontwikkeling van het Afsprakenstelsel, alsmede de controle op en het monitoren van de naleving van het Afsprakenstelsel door de Dienstaanbieders (DA) en de Deelnemers in opdracht van de Eigenaar.

Betrouwbaarheidsniveau
Een relatief niveau van de sterkte van het bewijsmateriaal aangaande een authenticatie / identiteitsclaim, bevoegdheid, controle van bevoegdheid of wilsuiting dat wordt gevormd door een samenhangend geheel van factoren, waar van toepassing bestaande uit: de sterkte van de voorafgaande registratie, identificatie, authenticatie en uitgifte; de sterkte van het middel zelf en het gebruik van het middel (het authenticatiemechanisme).

Beveiligingsincident
Een gebeurtenis die een bedreiging vormt of kan vormen voor de betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid of beschikbaarheid van een elektronische toegangsdienst en/of een inbreuk op beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens.   

Deelnemer
Een partij die conform hetgeen daarover in het  Afsprakenstelsel (AS) is vastgelegd één of meer rollen vervult binnen het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten). Deelnemers kunnen rollen voor eigen gebruik en/of voor gebruik door derden vervullen.

Dienstafnemer
Een partij die Elektronische Toegangsdiensten gebruikt om een dienst af te nemen bij een dienstverlener. De dienstafnemer is een partij van de vorm
  • natuurlijk persoon die een onderneming drijft (een eenmanszaak), of
  • een niet natuurlijk persoon conform de identificatie waarmee het is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister of in een vergelijkbaar buitenlands openbaar register conform de voorschriften van het betreffende land, of
  • een natuurlijk persoon die als privépersoon een dienst afneemt van een dienstverlener, of
  • een natuurlijk persoon die als burger een dienst afneemt van een dienstverlener die gerechtigd is het BSN te gebruiken

Een dienstafnemer is de Gebruiker of wordt vertegenwoordigd door een gebruiker.

Nota bene: In proposities aan bedrijven is het toegestaan de abstracte term “dienstafnemer” concreet te maken en te vervangen door “bedrijf”.

Eigenaar
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken die politiek verantwoordelijk is voor de veilige en betrouwbare werking van het Afsprakenstelsel (AS) en als merkeigenaar verantwoordelijk voor de bescherming van het woord- en beeldmerk dat voor het Afsprakenstelsel wordt gebruikt.    

Gebruiker
Een Natuurlijk persoon die Elektronische Toegangsdiensten gebruikt om een dienst af te nemen bij een dienstverlener. 

Zie ook Dienstafnemer.

Gebruiksvoorwaarden

 Deze gebruiksvoorwaarden

Gemachtigde
De partij die (op grond van wet of machtiging c.q volmacht) bevoegd is om in naam van de vertegenwoordigde bepaalde handelingen te verrichten waarvan de rechtsgevolgen worden toegerekend aan de vertegenwoordigde.

Voorzover gemachtigde een natuurlijk persoon is, geldt geen beperking ten aanzien van het voorkomen van niet ingezetenen als gemachtigde. Zo kan ook een buitenlandse natuurlijke persoon gemachtigde zijn.

Herkenning
In deze context wordt onder (electronische) herkenning verstaan: ieder van de functies van het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten) gericht op het handhaven en controleren van vertrouwen aangaande identiteiten, machtigingen, wilsuitingen en bevoegdheden in relaties of transacties tussen dienstverleners en bedrijven en de daarin betrokken gebruikers.

Herkenningsdiensten
Diensten voor Herkenning, te weten: Authenticatie (authenticeren), controle van Bevoegdheid, vastlegging van een wilsuiting en de daarbij benodigde identificaties en garanties voor onweerlegbaarheid evenals de daartoe benodigde registratieprocessen.

Herkenningsmakelaar (HM)
Een vereiste Rol binnen het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten) die door een Deelnemer aan het Afsprakenstelsel (AS) wordt ingevuld en die het single point of contact vormt waarlangs dienstverleners Herkenningsdiensten afnemen, die de verantwoordelijkheid heeft om het berichtenverkeer van en naar de dienstverleners te ontkoppelen van de interne berichten binnen het netwerk en die optreedt als routeerder naar alle deelnemende authenticatiediensten, machtigingenregisters.

Machtigingenbeheerder
Een Gebruiker met de bevoegdheid om namens een Dienstafnemer machtigingen te registreren, te schorsen, in te trekken en anderszins bijbehorende registratieprocessen uit te voeren.

Machtigingenregister (MR)
Een vereiste Rol binnen het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten) die door een Deelnemer aan het Afsprakenstelsel (AS) wordt ingevuld en die de verantwoordelijkheid heeft voor het registreren, beheren, controleren van machtigingen en andere bevoegdheden en het afleggen van verklaringen over bevoegdheden (c.q. het op verzoek van de Gebruiker verstrekken van machtigingsverklaringen).

Middelenuitgever (MU)
Een vereiste rol binnen het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten) die door een Deelnemer aan het Afsprakenstelsel (AS) wordt ingevuld en die de verantwoordelijkheid heeft voor het uitgeven van Authenticatiemiddelen conform de eisen van het gespecificeerde Betrouwbaarheidsniveau.

Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten)
De verzameling onderling verbonden componenten die gereguleerd worden door het Afsprakenstelsel (AS) en gezamenlijk Herkenningsdiensten leveren en daartoe bestaan uit tenminste één invulling door een Deelnemer van de rollen Herkenningsmakelaar (HM), Middelenuitgever (MU), Authenticatiedienst (AD), Machtigingenregister (MR) en BSNk, hun onderlinge verbindingen, de verbindingen tot en met het koppelvlak met dienstverleners en de processen voor uitgifte van middelen, registratie van bevoegdheden en aanmelding voor hergebruik vanuit bedrijven, inclusief de benodigde voorzieningen voor beheer conform het Afsprakenstelsel.


Overeenkomst
De overeenkomst tussen de Dienstafnemer en de Deelnemer, of de overeenkomst tussen de Dienstverlener (DV) en de Deelnemer, op grond waarvan de Deelnemer Herkenningsdiensten verleent en waarop de Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

Partij
Een persoon of samenwerkingsverband die in de context van Herkenning voorkomt of zou kunnen voorkomen en die zonodig uniek geïdentificeerd en geauthenticeerd kan worden. Voorbeelden van partijen zijn: Deelnemers, dienstverleners, bedrijven, vertegenwoordigden, gemachtigden, …

De term wordt gehanteerd als generalisatie.

Single Sign On (SSO)
Een functie die wordt gefaciliteerd zoals omschreven in het Afsprakenstelsel (AS), waardoor een authenticatie van een gebruiker wordt hergebruikt, waardoor deze gebruiker niet opnieuw hoeft in te loggen.

Toezichthouder
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.

Als Eigenaar van het afsprakenstelsel voor elektronische toegangsdiensten, is de staatssecretaris van BZK tevens Toezichthouder. Om de rollen van Eigenaar en Toezichthouder zo veel als mogelijk te scheiden, is een Commissie van Deskundigen ingesteld door de Ministerraad.

  • No labels