Skip to main content
Skip table of contents

Toezichthouder

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.

Als Eigenaar van het afsprakenstelsel voor elektronische toegangsdiensten, is de staatssecretaris van BZK. In de Wet Digitale Overheid (Wdo) die per 1 juli 2023 inwerking is getreden is de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI, voorheen Agentschap Telecom) aangewezen als onafhankelijk toezichthouder. 

RDI is gemandateerd om deelnemers in het stelsel aanwijzingen te geven zonder dat hiervoor een besluit van de Minister nodig is. Dit betreft:

  • Reguliere inspecties zonder hoge risico’s;
  • Thematische inspecties zonder hoge risico’s;
  • Proceswijzingen binnen bestaande kaders.

In de onderstaande situaties verstuurt RDI haar advies en onderliggende bevindingen aan de Minister.

1. Er zijn omstandigheden waarbij een besluit van de Minister noodzakelijk of gewenst is. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een formele aanwijzing uit moet gaan naar een (potentiële) deelnemer over de rol die deze binnen het stelsel mag vervullen, zoals:

  • Toetreding van een nieuwe deelnemer tot het ETD-stelsel;
  • Toetreding van een deelnemer op een nieuwe rol binnen het stelsel;
  • Uittreding van een deelnemer uit het ETD-stelsel.

2. Ook is een besluit van de Minister noodzakelijk in uitzonderlijke situaties waarin betrouwbaarheid en veiligheid van het stelsel in het geding is, zoals:

  • Door RDI geconstateerde lacunes in het afsprakenstelsel;
  • Wijzigingen in het afsprakenstelsel die een risico voor het stelsel als geheel met zich meebrengen;
  • Incidenten, conflicten of escalatie.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.