Skip to main content
Skip table of contents

Proces implementatie koppelvlakrelease

Doelstelling

Het realiseren van een nieuwe versie van een release door alle betrokken partijen is complex vanwege de onderlinge afhankelijkheden. Het eindresultaat hiervan is dat de nieuwe functionaliteit op een afgesproken moment voor alle gebruikers en dienstverleners in het stelsel beschikbaar is. Samenwerking vanuit alle betrokken partijen is nodig om de implementatie een succes te maken in een omgeving waarbij de marktpartijen ook concurrenten van elkaar zijn.

Een implementatie vergt daarom goede coördinatie en goede afspraken van wat partijen van elkaar mogen verwachten. De releasemanager heeft de taak om dit te organiseren; de betrokken partijen zelf zijn verantwoordelijk voor de invulling daarvan.

Overzicht processtappen 1. Opstellen implementatieplan

Input

Vastgestelde release

Activiteit

De releasemanager stelt in afstemming met de aanspreekpunten per implementerende partij een implementatieplan op in het geval de release ketenafhankelijkheden bevat. Het proces om te komen tot een concreet en duidelijk afgebakend en gezamenlijk vastgesteld implementatieplan waaraan alle implementerende partijen zijn gebonden, is als volgt:

 1. De implementerende partij (hierna partij) benoemt een verantwoordelijke voor de realisatie van een release. Deze persoon is voor die partij het aanspreekpunt tijdens de gehele implementatie.
 2. Iedere partij maakt een impactanalyse en stelt een planning op.
 3. De releasemanager stelt aan de hand van deze planningen en in samenwerking met deze aanspreekpunten, een concept implementatieplan op. In het concept implementatieplan wordt een voorstel gedaan voor:
  1. de concrete maatregelen die de verschillende partijen moeten nemen;
  2. de bijbehorende milestones en deadline(s).

Output

 •  Concept implementatieplan

Wie?

 • Releasemanager
 • Bevoegde vertegenwoordigers van de implementerende partijen.
 • Aanspreekpunt van de implementerende partijen.
 • Tactisch Beraad

2. Vaststellen implementatieplan

Input

Concept implementatieplan

Activiteit

De releasemanager organiseert dat de betrokken partijen met het concept implementatieplan kunnen instemmen. Het instemmen vindt plaats door het ondertekenen van het implementatieplan door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger.
Zodra alle implementerende partijen hebben getekend is het implementatieplan van kracht.

De releasemanager communiceert het implementatieplan aan het Tactisch Beraad.

Output

Goedgekeurd en door de implementerende partijen ondertekend implementatieplan.

Wie?

 • Implementerende partijen
 • De releasemanager

3. Realiseren release

Input

Goedgekeurd implementatieplan

Activiteit

Na het vaststellen van het release- en implementatieplan  start de realisatie en implementatie door de betrokken partijen.

De implementatie bestaat uit één of meer van de volgende stappen:

 • De implementerende partijen realiseren de functionaliteit zoals afgesproken in het implementatieplan;
 • De Beheerorganisatie levert een communicatieplan op voor communicatie rondom de nieuwe implementatie;
 • De deelnemers treden toe tot de nieuwe versie van het Afsprakenstelsel conform het Proces toetreden.
 • De partijen voeren hun acties uit het communicatieplan uit. 

De partijen stemmen hun activiteiten af tijdens de implementatie onder regie van de releasemanager. De releasemanager monitort de voortgang van de gehele release en rapporteert tussentijds over de voortgang aan het Tactisch Beraad.

Output

Gerealiseerde functionaliteit

Wie?

 • Implementerende partijen
 • De releasemanager

4. Uitrol release

Input

Gerealiseerde functionaliteit

Activiteit

De uitrol van de release gaat conform het Proces netwerkmetadata. Het is van belang dat de activiteit en planning afgestemd wordt met de beheerorganisatie. 

Output

Werkende functionaliteit in het productienetwerk.

Wie?

 • Implementerende partijen
 • De releasemanager
5. Uitvoering evaluatie

Input

De ervaringen van betrokken partijen bij het realiseren van de release.

Activiteit

De releasemanager organiseert binnen twee maanden nadat de implementatie gereed is een evaluatie met de betrokken partijen.

Output

 • Evaluatie.

Wie?

 • De releasemanager;
 • De implementerende partijen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.