Skip to main content
Skip table of contents

Privacybeleid

HerkenningsdienstenAVG

De naleving van de AVG is een wettelijke plicht. Niet naleving van de privacy wet- en regelgeving en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens kan verschillende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld:

  • een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • imagoschade;
  • bestuurlijke aansprakelijkheid;
  • schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad.

Een ieder van de te onderscheiden rollen in het netwerk elektronische toegangsdiensten heeft een eigen verantwoordelijkheid om bij de verwerking van persoonsgegevens de privacy wet- en regelgeving na te leven. Vanuit de optiek van het afsprakenstelsel is van belang dat voor een ieder die gebruikt maakt van elektronische toegangsdiensten duidelijk is:

  1. wie welke verantwoordelijkheid heeft bij de verwerking van persoonsgegevens voor elektronische toegangsdiensten;
  2. waar betrokkenen voor vragen over de verwerking van hun persoonsgegeven binnen het afsprakenstelsel terecht kunnen, en
  3. dat de naleving van de privacy wet- en regelgeving door de verschillende partijen binnen het afsprakenstelsel ook daadwerkelijk plaats vindt en dit ook kan worden aangetoond.

Dit privacybeleid is opgesteld om ervoor te zorgen dat er sprake is van een aantoonbare rechtmatige verwerking van persoonsgegevens door de deelnemers binnen het afsprakenstelsel. Het doel van dit privacybeleid is drieledig:

  1. Inzicht bieden in de verschillende verantwoordelijkheden die binnen het stelsel worden onderscheiden.
  2. Een methodiek aanreiken voor de wijze waarop deelnemers binnen het afsprakenstelsel kunnen vastleggen hoe zij voldoen aan de voorwaarden die de privacywet- en regelgeving aan een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens stelt.
  3. Handvatten aanreiken die door partijen kunnen worden gebruikt om te waarborgen dat zij compliant zijn met de privacy wet- en regelgeving en om dat periodiek te kunnen aantonen.

Leeswijzer

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.