Skip to main content
Skip table of contents

Inrichting toezicht

Toezicht, instandhouding en naleving

Deze paragraaf beschrijft de manier waarop het toezicht op het Afsprakenstelsel is georganiseerd, waarbij Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) de Toezichthouder adviseert.

De Toezichthouder

Een goede naleving van het Afsprakenstelsel is onontbeerlijk voor het vertrouwen in het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten). Het toezicht op en het handhaven van de naleving is belegd bij de minister van BZK. De minister heeft zowel de rol van eigenaar als toezichthouder. De RDI ondersteunt de Minister in zijn toezichtstaken en is tevens gemandateerd om aanwijzingen namens de Minister te verzenden. 

De Toezichthouder houdt daarbij toezicht op de naleving van stelselafspraken door de Beheerorganisatie, Deelnemers en het BSNk die betrekking hebben op de veilige en betrouwbare werking van het Afsprakenstelsel.

Alle partijen binnen het Afsprakenstelsel zijn gehouden aan de AVG en staan derhalve ook onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens.


De Toezichthouder heeft een volmacht en machtiging verleend aan de RDI tot het verzenden van:

 • Aanwijzingen op basis van een reguliere inspecties zonder hoge risico’s voor het de betrouwbaarheid en veiligheid van het afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten
 • Aanwijzingen op basis van een thematische inspecties zonder hoge risico’s voor het de betrouwbaarheid en veiligheid van het afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten
 • Aanwijzingen voor proceswijzingen binnen bestaande kaders van het afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten


In de onderstaande situaties verstuurt RDI haar advies en onderliggende bevindingen aan de Minister.

1. Er zijn omstandigheden waarbij een besluit van de Minister noodzakelijk of gewenst is. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een formele aanwijzing uit moet gaan naar een (potentiële) deelnemer over de rol die deze binnen het stelsel mag vervullen, zoals:

 • Toetreding van een nieuwe deelnemer tot het ETD-stelsel;
 • Toetreding van een deelnemer op een nieuwe rol binnen het stelsel;
 • Uittreding van een deelnemer uit het ETD-stelsel.

2. Ook is een besluit van de Minister noodzakelijk in uitzonderlijke situaties waarin betrouwbaarheid en veiligheid van het stelsel in het geding is, zoals:

 • Door RDI geconstateerde lacunes in het afsprakenstelsel;
 • Wijzigingen in het afsprakenstelsel die een risico voor het stelsel als geheel met zich meebrengen;
 • Incidenten, conflicten of escalatie.


De Toezichthouder heeft de volgende bevoegdheden:

 • Het doen van onderzoek en waarheidsvinding ter toetsing van conformiteit met het Afsprakenstelsel;
 • Te adviseren omtrent toetreding of uittreding van Deelnemers aan het Afsprakenstelsel;
 • Te adviseren naar aanleiding van een transparant en proportioneel interventiebeleid, interveniëren bij non-conformiteit met het Afsprakenstelsel.

Daarbij bestaan de volgende interventiemogelijkheden:

 • Verzoek of aanwijzing om een tekortkoming op te heffen;
 • opdracht geven aan een Deelnemer om de dienstverlening of delen daarvan, tijdelijk te schorsen;
 • de deelnemersovereenkomst met een Deelnemer te beëindigen;
 • een formele waarschuwing geven;
 • uitsluiting van pilots en andere nieuwe ontwikkelingen;
 • een verbod uitvaardigen om nieuwe gebruikers aan te nemen;
 • een verbod uitvaardigen om nieuwe dienstverleners te bedienen;
 • opdracht geven aan Deelnemers om:
  1. een uitgegeven middel in te trekken;
  2. een dienstverlener te schorsen;
  3. een gebruiker te schorsen als gebruiker van een middel en/of machtiging.

Inzake de uitoefening van deze bevoegdheden wordt de eigenaar geadviseerd.

Meer lezen?

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.