Skip to main content
Skip table of contents

GUC3 Aantonen identiteit

GebruikerAuthenticatiedienst (AD)Use cases voor Administratiestelt het beoogde machtigingsregister vast en authenticeert de gebruiker voor de dienstverlener en het beoogde machtigingenregister en geeft hierover een verklaring af aan de herkenningsmakelaar. Deze use case wordt hieronder in een activity diagram weergegeven.

Deze use case wordt hieronder in een activity diagram weergegeven.

De verschillende acties worden hier in meer detail beschreven.

Nr.

Actie

Omschrijving


Initiƫle staat

De dienstverlener heeft een vraag gesteld aan de Herkenningsmakelaar.

3.1

De gebruiker kiest authenticatiedienst

Op de website van de Herkenningsmakelaar kiest de gebruiker een authenticatiedienst uit de lijst van authenticatiediensten. De gebruiker kan ervoor kiezen deze keuze te bewaren.

Zie Dialoogbeschrijving Herkenningsmakelaars.

Alternatieve scenario's:

  • Als bij stap 1.1 de gebruiker reeds een keuze voor een Authenticatiedienst heeft gemaakt bij de Dienstverlener, MOET stap 3.1 worden overgeslagen. De Herkenningsmakelaar dient de verkozen Authenticatiedienst over te nemen die in de herkenningsvraag is meegegeven.
  • Wanneer een Gebruiker in het keuzescherm bij de Herkenningsmakelaar kiest voor een eIDAS-authenticatiedienst en zich dus wenst te authentiseren bij een Authenticatiedienst (AD) uit een andere eIDAS-lidstaat, wordt de Gebruiker een keuzescherm gepresenteerd door de eIDAS-berichtenservice (EB) waarin de Gebruiker een landenkeuze moet maken (als deze keuze niet eerder bij de Herkenningsmakelaar of Dienstverlener (DV) is geregistreerd). In het geval de DV als reeds gekozen Authenticatiedienst de eIDAS-berichtenservice (EB) heeft meegegeven, geldt soortgelijk als bij de vorige bullet. De HM dient de EB als Authenticatiedienst over te nemen.
    De keuze voor de gewenste EU-lidstaat waar de gebruiker zich wenst te authenticeren, wordt verder gefaciliteerd door de EB. Na het maken van een landenkeuze, wordt de Gebruiker doorgestuurd naar de eIDAS-oplossing van de betreffende eIDAS-lidstaat. Wanneer de gebruiker is geauthenticeerd, stuurt de eIDAS-berichtenservice in zijn rol als Authenticatiedienst een antwoord naar de Herkenningsmakelaar, waarmee het proces vervolgt vanaf stap 3.5. De functionaliteit van de eIDAS-berichtenservice, anders dan het koppelvlak met een Herkenningsmakelaar, wordt niet in het Afsprakenstelsel gespecificeerd en hier uitsluitend vermeld voor volledigheid.

3.2

Herkenningsmakelaar stelt vraag aan authenticatiedienst

De Herkenningsmakelaar stuurt de gebruiker door naar de door de gebruiker geselecteerde authenticatiedienst en stelt daarbij een vraag. Deze vraag bevat het identificerend kenmerk van zowel de betreffende dienstverlener als de betreffende dienst.

3.3

Authenticatiedienst authenticeert gebruiker

De gebruiker identificeert zich bij de authenticatiedienst door het gebruik van zijn middel, waarop de authenticatiedienst de gebruiker authenticeert.

Zie Verantwoordelijkheden Authenticatiedienst.

De gebruiker kan bevraagd worden over de te leveren attributen, bijvoorbeeld voor het geven van toestemming of het verstrekken van een attribuut dat nog niet eerder was vastgelegd. Dit heeft gevolgen voor de gebruikerservaring en de doorlooptijd van het authenticatieverzoek. Partijen dienen hier rekening mee te houden.

Alternatief scenario: GUC3.3 Authenticatie gebruiker mislukt

3.4

Authenticatiedienst stelt rol gebruiker vast

De authenticatiedienst stelt vast in welke rol de gebruiker acteert. Mogelijke rollen zijn:

  • Burger/consument
  • Vertegenwoordiger

De authenticatiedienst bepaalt dit op basis van de Dienstencatalogus (DC), de eigen (contract-) administratie, of door de gebruiker te vragen een keuze te maken. Hierbij borgt de authenticatiedienst dat de gebruiker uitsluitend kan acteren als burger/consument als dit door de dienstverlener voor deze dienst is toegestaan en zodanig in de dienstencatalogus is vastgelegd.


Alternatief scenario: GUC3.3 Authenticatie gebruiker mislukt authenticatie

Voor het vervolg van deze use case wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker mag acteren en acteert als burger/consument. De andere rollen worden in alternatieve scenario's uitgewerkt.


Authenticatiedienst stelt het machtigingsregister van de gebruiker vast 

Indien de gebruiker de rol van Vertegenwoordiger heeft stelt de authenticatiedienst vast wat het beoogde 'standaard' machtigingsregister is. Dit 'standaard' machtigingsregister is vastgelegd bij de aanschaf van het middel (door de werkgever).

Indien er geen 'standaard' machtigingsregister is geselecteerd start Alternatief scenario: GUC3.4 Selecteren beoogd machtigingenregister.

 3.5Authenticatiedienst vraagt gebruiker om goedkeuring voor het gebruik van BSN gegevensIndien een dienstverlener een uitvraag doet om BSN gegevens (middels de ASTA urn:etoegang:1.12:EntityConcernedID:BSN) MOET de AD vragen of de gebruiker zijn BSN wil delen met de dienstverlener. Indien de gebruiker geen akkoord geeft, MOET de AD de ASTA urn:etoegang:1.12:EntityConcernedID:BSN beschouwen als niet leverbaar en MOET hij proberen door te gaan met eventueel gedefinieerde ASTA (sets) met een lagere prioriteit. Als er niet voldaan kan worden aan de bij de dienst gedefinieerde ASTA-set, dan stopt de flow en reageert de AD met een Responder Error. Zie Error handling.

3.6

Authenticatiedienst beantwoordt vraag van Herkenningsmakelaar met verklaring

De authenticatiedienst beantwoordt de vraag van de Herkenningsmakelaar. Dit antwoord bevat een verklaring over de authenticatie met daarin het betrouwbaarheidsniveau van de verklaring en de gevraagde identificerende kenmerken van de gebruiker (versleuteld voor de beoogde ontvanger(s)).

Indien de gebruiker in stap 3.1 heeft aangegeven zijn keuze voor de authenticatiedienst te willen bewaren dan slaat de Herkenningsmakelaar deze nu op, zodanig dat deze instelling ook voor andere Herkenningsmakelaars toegankelijk is.


Finale staat

De gebruiker is geauthenticeerd en de Herkenningsmakelaar heeft daar de benodigde informatie over ontvangen.

ad actie 3.2: De vraag is als AuthnRequest in detail beschreven in Interface specifications HM-AD
ad actie 3.5: Het antwoord is als Response in detail beschreven in Interface specifications HM-AD

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.