Skip to main content
Skip table of contents

Gezaghebbende bron

Elke in het afsprakenstelsel aangewezen bron, ongeacht de vorm ervan, waarvan kan worden verwacht dat deze nauwkeurige gegevens, informatie of bewijsmateriaal biedt op basis waarvan een identiteit kan worden aangetoond van een:

  • natuurlijk persoon;
  • rechtspersoon of
  • beroepsregistratie.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.