Skip to main content
Skip table of contents

Extern verkoopkanaal

Een partij buiten het afsprakenstelsel die namens één of meerdere erkende Leveranciers inlogmiddelen van deze Leverancier(s) verkoopt. Deze partij MAG geen rol hebben en/of activiteiten uitvoeren in het (deel)proces van de rollen waarmee de Deelnemer is toegetreden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.