Skip to main content
Skip table of contents

Doelomschrijving Herkenningsmakelaar

De persoonsgegevens worden verwerkt met als doel het berichtenverkeer van en naar de dienstverleners die gebruik maken van het afspraken elektronische toegangsdiensten te ontkoppelen van de interne berichten binnen het netwerk en het routeren van deze berichten naar alle binnen het afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten erkende authenticatiediensten en machtigingenregisters.

Gegevensset:

  • voor communicatie met de dienstverlener benodigde gegevens, zoals NAW, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres
  • voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, zoals registratiegegevens, registratietijdstip, transactiegegevens, loggingberichten

De rechtmatigheidsgrondslag is de toestemming van de betrokkene zoals bepaald door de AVG.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.