Skip to main content
Skip table of contents

Dienstbemiddeling

Dienstbemiddeling is het geautomatiseerd ondersteunen van een Dienstafnemer bij het afnemen van een Dienst. Bij Dienstbemiddeling is er sprake van een technische opdeling in een Dienstbemiddelaar (DB), de gebruikersinterface, en een Dienstaanbieder (DA), het achterliggend systeem. De gebruikersinterface verzorgt de gebruikersinteractie en daarmee de ondersteuning van de Dienstafnemer, het achterliggende systeem de inhoudelijke afhandeling van de Dienst.

 

Bij Dienstbemiddeling wordt de Dienst afgenomen door de Dienstafnemer.

Sluit u als (SaaS-)leverancier aan namens een Dienstverlener (DV)? Er is sprake van Dienstbemiddeling in de volgende gevallen: 

  1. U wilt gebruikmaken van uw eigen SSL-certificaat;
  2. U kunt geen gebruikmaken van het SSL-certificaat van de dienstverlener;
  3. Hetzelfde portaal/dezelfde aansluiting wordt namens meer dan één dienstverlener aangeboden.

Andere voorbeelden van Dienstbemiddeling zijn:

  • het helpen indienen van een informatievraag, waarbij de gebruiker van extra uitleg of informatie wordt voorzien.
  • geautomatiseerde belastingaangifte vanuit een administratiesysteem.
  • het aggregeren van meerdere diensten.
  • het ontsluiten van een dienst in een andere gelijkwaardige presentatievorm.

 

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.