Skip to main content
Skip table of contents

Deelnemers en diensten

De doelstelling van het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten is om het eenvoudig mogelijk te maken voor burgers, bedrijven en overheden om veilig online in te loggen en transacties te kunnen doen bij bedrijven en overheden.


Hiervoor worden de volgende diensten geleverd door de deelnemers aan het afsprakenstelsel:

  • Identificatie en authenticatie op een bepaald betrouwbaarheidsniveau: is de gebruiker wie hij zegt te zijn? En kan hij dit aantonen met de gewenste zekerheid?
  • Verstrekken van aanvullende, gevalideerde persoonsgegevens (attributen) op verzoek van de gebruiker zoals geslachtsnaam, voornaam, initialen, geboortedatum/plaats en voldoen aan leeftijdsgrens;
  • Machtigingen: de bevoegdheid aantonen om (rechtsgeldig) te kunnen handelen namens iemand die jou gemachtigd heeft;

Om deze diensten te kunnen leveren werken de volgende rollen samen in het Netwerk:

  • Authenticatiedienst (AD): authenticeert gebruikers;
  • Herkenningsmakelaar (HM): vormt de linking pin tussen het netwerk voor eHerkenning en de dienstverleners, en heeft een routeer- en navigatiefunctie in het netwerk; dit reduceert het aantal relaties tussen dienstverleners enerzijds en authenticatiediensten, machtigingenregisters en het BSNk anderzijds;
  • Machtigingenregister (MR): registreert, onderhoudt en controleert bevoegdheden;
  • Middelenuitgever (MU): geeft middelen uit voor het identificeren en bij uitgifte authenticeren van natuurlijke personen;
  • BSNk: zorgt voor de koppeling van middelen aan BSN's voor de authenticatie van personen;
  • eIDAS-berichtenservice (EB): onderdeel van het eIDAS-koppelpunt ; zorgt voor ontsluiting van het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten voor eIDAS-gebruikers en -diensten volgens de eIDAS-verordening.

Om rollen te vervullen in het netwerk dient de deelnemer daartoe toegetreden te zijn. De toetredingseisen zijn te vinden op de pagina Toetredingseisen. Details over de functionaliteit kan de lezer vinden in de Use cases. De specificaties van de gebruikte koppelvlakken tussen de verschillende rollen staan beschreven in Interface specifications.

Van iedere rol wordt op hoofdlijnen de verantwoordelijkheid aangegeven, voor zover deze verplicht zijn voor alle deelnemers. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.