Skip to main content
Skip table of contents

Attributencatalogus niet-natuurlijke personen

URN
Omschrijving
Formaat
Bron
Verplicht of optioneel?

urn:etoegang:1.11:attribute-represented:CompanyName

Huidige naam van de organisatie, waaronder deze geregistreerd staat (NL: in het handelsregister).

String max 200

KvK, eIDAS

PROBAS, TRR

Verplicht

urn:etoegang:1.13:attribute-intermediate:CompanyName

Huidige naam van de organisatie van de intermediair, waaronder deze geregistreerd staat (NL: in het handelsregister).String max 200KvK, TRR

Optioneel

Dit attribuut wordt bij het gebruik van een ketenmachtiging meegeleverd. Dit attribuut ZOU daarom NIET uitgevraagd MOETEN worden door deze op te nemen bij de dienst in de Dienstencatalogus (DC) en/of als RequestedAttribute in de DV metadata for HM.

urn:etoegang:1.11:attribute-represented:non-transliterated:CompanyName

Huidige naam van de organisatie in ander alfabet (bijvoorbeeld Grieks), waaronder deze geregistreerd staat.

String max 200

eIDAS

-

(wordt gevuld door AD in andere lidstaat)

urn:etoegang:1.11:attribute-represented:VATRegistrationNumber

BTW-nummer.

NL: Dit attribuut is een afgeleide van het RSIN en wordt daartoe aan de hand van het RSIN gevalideerd.

String max 200KvK, eIDASOptioneel

urn:etoegang:1.11:attribute-represented:TaxReferenceNumber

Fiscaal referentienummer.

NL: Dit attribuut is een afgeleide van het RSIN en wordt daartoe aan de hand van het RSIN gevalideerd.

String max 200KvK, eIDASOptioneel

urn:etoegang:1.11:attribute-represented:ChamberOfCommerce

De identificatiecode bedoeld in artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad.

NB: Voor Nederlandse organisaties wordt EntityConcernedID:KvKnr gebruikt ipv ChamberOfCommerce.

String max 200eIDASOptioneel

urn:etoegang:1.11:attribute-represented:KvKnr

Het KvK nummer van de vertegenwoordigde dienstafnemer.String max 200KvKOptioneel (voor organisaties die niet geregistreerd zijn in het handelsregister van de KVK is het attribuut niet verplicht (bijv. Probasnr, TRR-BD)

urn:etoegang:1.11:attribute-represented:LEI

De identificatiecode voor juridische entiteiten bedoeld in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1247/2012 van de Europese Commissie. 

NL: Gevuld met LEI (Legal Entity Identifier) zoals verkregen van KvK.

String max 200KvK, eIDASOptioneel

urn:etoegang:1.11:attribute-represented:EORI

Het registratie- en identificatienummer van marktdeelnemer bedoeld in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1352/2013 van de Europese Commissie.

NL: Gevuld met het Economic Operator Registration and Identification nummer zoals uitgegeven door Douane, obv RSIN zoals verkregen van KvK.

String max 200KvK, eIDASOptioneel

urn:etoegang:1.11:attribute-represented:SEED

Het accijnsnummer bedoeld in artikel 2, punt 12, van Verordening (EU) nr. 389/2012 van de Europese Raad.

Gevuld met System for Exchange of Excise Data | accijnsnummer, zoals uitgegeven door Douane.

String max 200SelfDeclared, eIDASOptioneel


urn:etoegang:

 1.11:attribute-represented:SIC

De Standard Industrial Classification: Een viercijferige code om de bedrijfsvoering van de rechtspersoon te classificeren.

String max 200;

optioneel meervoudig

KvK, eIDASOptioneel

urn:etoegang:1.13:attribute-represented:Subsidy

Dit attribuut geeft aan of een bedrijf recht heeft op subsidie en op welke grond.

(Attribuut is case-insensitive)

String, mogelijke waardes:

BELASTINGDIENST

EntityID van de MROptioneel
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.