Skip to main content
Skip table of contents

Artikel 7. Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen Overeenkomst

7.1 Partijen zijn niet bevoegd hun rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, behalve na schriftelijke toestemming van de wederpartij. In het geval een Deelnemer zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst wil overdragen, dient de overnemende partij eveneens toegelaten te zijn aan het Netwerk voor Elektronische Toegangsdiensten als Deelnemer in dezelfde rol.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.