Skip to main content
Skip table of contents

Artikel 4. Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van een Partij jegens de andere Partij is beperkt tot het eigen handelen en/of nalaten in het kader van (de rol binnen) het Afsprakenstelsel.

In het kader van de aansprakelijkheid gelden de algemene regels van het Nederlands recht ten aanzien van de inhoud en omvang van wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.