Skip to main content
Skip table of contents

Artikel 23. Toezicht

23.1 De Toezichthouder houdt toezicht op de Deelnemers, de Beheerorganisatie, de centrale voorzieningen die noodzakelijk zijn om het Netwerk van elektronische toegangsdiensten te laten functioneren en  behandelt handhavingsverzoeken, meldingen en klachten over de veilige en betrouwbare werking van het Afsprakenstelsel.  

23. 2 De Deelnemer schorst de toegang tot zijn dienst in geval van acuut gevaar voor de veilige en betrouwbare werking van het Afsprakenstelsel en overlegt met de Toezichthouder over verder te ondernemen stappen.              

23.3 De Toezichthouder behandelt geen zakelijke geschillen tussen Deelnemers of Dienstafnemers.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.