Skip to main content
Skip table of contents

Artikel 20. Informatieverplichting

20.1 De Deelnemer is verplicht alle informatie, waaronder informatie over de Overeenkomst, te verstrekken aan de Toezichthouder voor zover deze informatie voor de Toezichthouder noodzakelijk is om (voortzetting van) deelname aan het Netwerk voor Elektronische Toegangsdiensten te kunnen beoordelen, naleving van de afspraken van het Afsprakenstelsel te kunnen controleren, dan wel indien dit noodzakelijk is vanwege een klacht of een handhavingsverzoek.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.