Skip to main content
Skip table of contents

Artikel 14. Vaststellen openstellingsbesluit

14.1 De Dienstverlener voldoet aan alle op hem rustende verplichtingen op grond van het Afsprakenstelsel.

14.2 De Dienstaanbieder maakt kenbaar dat hij de elektronische weg heeft opengesteld en geeft daarbij aan welke diensten langs elektronische weg kunnen worden afgenomen.

14.3 In het openstellingbesluit maakt de Dienstaanbieder een keuze voor één of meer Betrouwbaarheidsniveaus. Bij het maken van de keuze voor één of meer Betrouwbaarheidsniveaus kan de Regelhulp Betrouwbaarheidsniveaus worden gebruikt. De keuze voor een Betrouwbaarheidsniveau is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Dienstaanbieder. De Deelnemer en de Dienstbemiddelaar zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van een door de Dienstaanbieder vastgesteld Betrouwbaarheidsniveau. Dit laat de aansprakelijkheid van de Deelnemer voor de eigen dienstverlening onverlet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.