Skip to main content
Skip table of contents

Artikel 10. Dienstafnemer

10.1 De Dienstafnemer voldoet aan alle op hem rustende verplichtingen op grond van het Afsprakenstelsel.

10.2 De Dienstafnemer dient aan de Deelnemer tijdig juiste en volledige informatie aan te leveren, indien de Deelnemer daarom verzoekt.

10.3 Indien de Dienstafnemer niet tijdig, dan wel onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt, dan kan dit niet aan de Deelnemer worden toegerekend, tenzij de Deelnemer wist of behoorde te weten dat er sprake is van onjuiste en/of onvolledige informatie en de Deelnemer deze informatie niettemin heeft verwerkt.

10.4 De Dienstafnemer geeft direct alle relevante mutaties door aan de Deelnemer, en trekt direct daaraan gerelateerde middelen en machtigingen in of blokkeert deze.

10.5 Indien ten aanzien van een middel en/of een machtiging sprake is van onbevoegd of anderszins onjuist gebruik, of indien dit wordt vermoed, doet de Dienstafnemer direct na kennisname melding van aan de betreffende Middelenuitgever, dan wel trekt de Dienstafnemer de registratie van de betreffende machtiging in.

10.6 Indien een Dienstaanbieder voor het gebruik van een dienst de functionaliteit SSO toestaat, is het de keuze van de Dienstafnemer om al dan niet van deze functionaliteit gebruik te maken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.