Skip to main content
Skip table of contents

urn:etoegang:1.12:EntityConcernedID:PseudoID

NameQualifier

urn:etoegang:1.12:EntityConcernedID:PseudoID

Omschrijving

Een urn:etoegang:1.12:EntityConcernedID:PseudoID  wordt gebruikt om een Natuurlijk persoon te identificeren binnen Elektronische Toegangsdiensten, voor gebruik binnen eHerkenning. Het PseudoID is een Dienstverlener specifiek persistent pseudoniem dat om privacy-redenen ook nog eens specifiek per Dienstverlener is versleuteld. Dit persistente pseudoniem is identiek voor de gebruiker onafhankelijk van welke Verklarende Partij de gebruiker gebruik maakt.

Formaat

Base64 representatie van versleutelde identiteit, als drie punten op een elliptische kromme, specifiek voor de Dienstverlener (DER-encoded structure in ASN.1 notatie, een (Signed)EncryptedPseudonym, zie Handreiking Polymorphic Pseudonimization Notation
MAY be used for:


  • Belanghebbende (LegalSubjectID)

(tik)

  • Intermediair (IntermediateSubjectID)
(fout)
  • Handelende Persoon (ActingSubjectID) met vertegenwoordiging
(fout) (indien ASTA doorgevoerd (tik))
  • Handelende Persoon (ActingSubjectID) zonder vertegenwoordiging
(tik)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.