Skip to main content
Skip table of contents

Toezichthouder

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.

Als Eigenaar van het afsprakenstelsel voor elektronische toegangsdiensten, is de staatssecretaris van BZK tevens Toezichthouder. Om de rollen van Eigenaar en Toezichthouder zo veel als mogelijk te scheiden, geeft de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) een onafhankelijk advies over de toetreding of uittreding van partijen tot het stelsel, het optreden tegen toegetreden partijen die zich niet houden aan het Afsprakenstelsel en het optreden bij incidenten die de betrouwbaarheid en veiligheid van het stelsel ernstig bedreigen of kunnen bedreigen. JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.