Skip to main content
Skip table of contents

Publiekrechtelijke vertegenwoordiging

De Machtiging (machtigen) heeft de volgende juridische achtergrond. In bestuursrechtelijke verhoudingen kan een ieder zich ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met bestuursorganen:

  • laten bijstaan; of
  • door een gemachtigde laten vertegenwoordigen.

Door te spreken van machtiging in plaats van volmacht wenst de wetgever aan te geven dat de regeling van volmacht niet rechtstreeks van toepassing is maar alleen "voor zover de aard van de rechtshandeling of de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet". In de documentatie van Elektronische Toegangsdiensten wordt de term machtiging ook in meer algemene zin gebruikt wanneer vertegenwoordigingsbevoegdheid bedoeld is.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.