Skip to main content
Skip table of contents

Protocollaire Basisadministratie (PROBAS)

Protocollaire Basisadministratie (PROBAS) is de geautomatiseerde basisadministratie met persoonsgegevens over geprivilegieerden die aangemerkt is als gezaghebbende bron.

Geprivilegieerden zijn leden van diplomatieke zendingen en van consulaire posten, de leden van het administratieve en technische personeel van diplomatieke zendingen en van consulaire posten, de inwonende gezinsleden van de hiervoor bedoelde personen en andere personen die krachtens internationaal recht een bijzondere verblijfsrechtelijke status hebben, niet zijnde Nederlanders, en Nederlanders dan wel personen die op grond van de Vreemdelingenwet in Nederland verblijf hebben en werkzaam zijn bij internationale organisaties of diplomatieke vertegenwoordigingen. 

Bron: Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.