Skip to main content
Skip table of contents

Niet natuurlijk persoon

Hetzij een rechtspersoon, hetzij een samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen.

Niet iedere niet natuurlijke persoon is een persoon in de zin van de hier gegeven definitie van persoon, samenwerkingsverbanden zijn namelijk verbanden van personen maar zelf geen persoon.

Herkomst

Eigen definitie, overeenkomstig Catalogi Basisregistraties (www.stelselcatalogus.nl)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.