Skip to main content
Skip table of contents

Inrichting toezicht

Een goede naleving van het Afsprakenstelsel is onontbeerlijk voor het vertrouwen in het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten). Het toezicht op en het handhaven van de naleving is belegd bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken die naast de rol van Eigenaar ook de rol van Toezichthouder vervult. De Toezichthouder houdt toezicht op de naleving van stelselafspraken door de Eigenaar, Beheerorganisatie, Deelnemers en BSNk.  

Om de rollen van Eigenaar en Toezichthouder zo veel als mogelijk te scheiden, geeft Rijksinspectie Digitale Infrastructuur een onafhankelijk advies over te nemen stappen in het kader van toezicht. Hiermee krijgt de staatssecretaris een onafhankelijk advies over toetredingen en te ondernemen acties in het kader van handhaving en optreden bij incidenten. 

Toezicht, instandhouding en naleving

Deze paragraaf beschrijft de manier waarop het toezicht op het Afsprakenstelsel is georganiseerd, waarbij Rijksinspectie Digitale Infrastructuur de Toezichthouder adviseert.

De Toezichthouder

Een goede naleving van het Afsprakenstelsel is onontbeerlijk voor het vertrouwen in het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten). Het toezicht op en het handhaven van de naleving is belegd bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken die naast de rol van Toezichthouder op het Afsprakenstelsel als Eigenaar van het merknaam eHerkenning verantwoordelijk is voor de bescherming van het woord- en beeldmerk dat voor het Afsprakenstelsel wordt gebruikt en als Eigenaar politiek verantwoordelijk is voor de veilige en betrouwbare werking van het Afsprakenstelsel.

De Toezichthouder houdt daarbij toezicht op de naleving van stelselafspraken door de Beheerorganisatie, Deelnemers en het BSNk die betrekking hebben op de veilige en betrouwbare werking van het Afsprakenstelsel.

Alle partijen binnen het Afsprakenstelsel zijn gehouden aan de AVG en staan derhalve ook onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Bevoegdheden van de Toezichthouder

De Toezichthouder heeft de volgende bevoegdheden:

 • Het doen van onderzoek en waarheidsvinding ter toetsing van conformiteit met het Afsprakenstelsel;
 • het nemen een besluit, in de rol van eigenaar, omtrent toetreding of uittreding van Deelnemers aan het Afsprakenstelsel;
 • op basis van een transparant en proportioneel interventiebeleid, interveniëren bij non-conformiteit met het Afsprakenstelsel.

Daarbij bestaan de volgende interventiemogelijkheden:

 • Verzoek of aanwijzing om een tekortkoming op te heffen;
 • opdracht geven aan een Deelnemer om de dienstverlening of delen daarvan, tijdelijk te schorsen;
 • de deelnemersovereenkomst met een Deelnemer te beëindigen;
 • een formele waarschuwing geven;
 • uitsluiting van pilots en andere nieuwe ontwikkelingen;
 • een verbod uitvaardigen om nieuwe gebruikers aan te nemen;
 • een verbod uitvaardigen om nieuwe dienstverleners te bedienen;
 • opdracht geven aan Deelnemers om:
  1. een uitgegeven middel in te trekken;
  2. een dienstverlener te schorsen;
  3. een gebruiker te schorsen als gebruiker van een middel en/of machtiging.

Inzake de uitoefening van deze bevoegdheden wordt de toezichthouder geadviseerd door Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.

Meer lezen?

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.