Skip to main content
Skip table of contents

Elektronisch identificatiemiddel


Elektronisch identificatiemiddel (hierna te noemen "middel") : een materiële en/of immateriële eenheid die persoonsidentificatiegegevens bevat en die gebruikt wordt voor authenticatie bij een onlinedienst.


Bron: Verordening (EU) nr. 910/2014

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.