Skip to main content
Skip table of contents

Doelomschrijving Middelenuitgever

De persoonsgegevens worden verwerkt met als doel de uitgifte van Middelen conform de eisen van het gespecificeerde Betrouwbaarheidsniveau.

Gegevensset:

  • voor uitgeven van het middel benodigde gegevens, zoals NAW, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres, bankrekeningnummer en audio- en beeldmateriaal van de gebruiker;
  • voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, zoals registratiegegevens, audio- en beeldmateriaal van de gebruiker, registratietijdstip, pseudoniemen, transactiegegevens, loggingberichten. 

De rechtmatigheidsgrondslag is de toestemming van de betrokkene zoals bepaald door de AVG.

Bewaartermijnen:

  • Alle benodigde gegevens t.b.v. identificatie bij uitgifte middel en/of registratie machtiging: 7 jaar (na verlopen/intrekking middel/machtiging) tbv fraudeonderzoek en beslechting van geschillen (N.B.: hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in het niveau van het middel of machtiging, immers het doel is hetzelfde);
  • Gegevens betreffende authenticatie: 7 jaar tbv fraudeonderzoek.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.