Skip to main content
Skip table of contents

Betrouwbaarheidsniveau

Een relatief niveau van de sterkte van het bewijsmateriaal aangaande een authenticatie / identiteitsclaim, bevoegdheid, controle van bevoegdheid of wilsuiting dat wordt gevormd door een samenhangend geheel van factoren, waar van toepassing bestaande uit: de sterkte van de voorafgaande registratie, identificatie, authenticatie en uitgifte; de sterkte van het middel zelf en het gebruik van het middel (het authenticatiemechanisme).

Herkomst

Vertaald uit engels van STORK “assurance level” en aangepast aan terminologie afsprakenstelsel.

Er bestaat nog verschil van mening in de werkgroepen over de vertaling van assurance in zekerheid dan wel betrouwbaarheid. Er is gekozen voor betrouwbaarheidsniveaus omdat deze term ook door PKIoverheid gehanteerd wordt, echter zonder daar expliciet te zijn gedefinieerd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.