Skip to main content
Skip table of contents

Attributencatalogus niet-natuurlijke personen

URN
Omschrijving
Formaat
Bron
Verplicht of optioneel?

urn:etoegang:1.11:attribute-represented:CompanyName

Huidige naam van de organisatie, waaronder deze geregistreerd staat (NL: in het handelsregister).

String max 200

KvK, eIDAS

PROBAS, TRR

Verplicht

urn:etoegang:1.13:attribute-intermediate:CompanyName

Huidige naam van de organisatie van de intermediair, waaronder deze geregistreerd staat (NL: in het handelsregister).String max 200KvKOptioneel

urn:etoegang:1.11:attribute-represented:non-transliterated:CompanyName

Huidige naam van de organisatie in ander alfabet (bijvoorbeeld Grieks), waaronder deze geregistreerd staat.

String max 200

eIDAS

-

(wordt gevuld door AD in andere lidstaat)

urn:etoegang:1.11:attribute-represented:VATRegistrationNumber

BTW-nummer.

NL: Dit attribuut is een afgeleide van het RSIN en wordt daartoe aan de hand van het RSIN gevalideerd.

String max 200KvK, eIDASOptioneel

urn:etoegang:1.11:attribute-represented:TaxReferenceNumber

Fiscaal referentienummer.

NL: Dit attribuut is een afgeleide van het RSIN en wordt daartoe aan de hand van het RSIN gevalideerd.

String max 200KvK, eIDASOptioneel

urn:etoegang:1.11:attribute-represented:ChamberOfCommerce

De identificatiecode bedoeld in artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad.

NB: Voor Nederlandse organisaties wordt EntityConcernedID:KvKnr gebruikt ipv ChamberOfCommerce.

String max 200eIDASOptioneel

urn:etoegang:1.11:attribute-represented:KvKnr

Het KvK nummer van de vertegenwoordigde dienstafnemer.String max 200KvKOptioneel (voor organisaties die niet geregistreerd zijn in het handelsregister van de KVK is het attribuut niet verplicht (bijv. Probasnr, TRR-BD)

urn:etoegang:1.11:attribute-represented:LEI

De identificatiecode voor juridische entiteiten bedoeld in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1247/2012 van de Europese Commissie. 

NL: Gevuld met LEI (Legal Entity Identifier) zoals verkregen van KvK.

String max 200KvK, eIDASOptioneel

urn:etoegang:1.11:attribute-represented:EORI

Het registratie- en identificatienummer van marktdeelnemer bedoeld in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1352/2013 van de Europese Commissie.

NL: Gevuld met het Economic Operator Registration and Identification nummer zoals uitgegeven door Douane, obv RSIN zoals verkregen van KvK.

String max 200KvK, eIDASOptioneel

urn:etoegang:1.11:attribute-represented:SEED

Het accijnsnummer bedoeld in artikel 2, punt 12, van Verordening (EU) nr. 389/2012 van de Europese Raad.

Gevuld met System for Exchange of Excise Data | accijnsnummer, zoals uitgegeven door Douane.

String max 200SelfDeclared, eIDASOptioneel


urn:etoegang:

 1.11:attribute-represented:SIC

De Standard Industrial Classification: Een viercijferige code om de bedrijfsvoering van de rechtspersoon te classificeren.

String max 200;

optioneel meervoudig

KvK, eIDASOptioneel

urn:etoegang:1.13:attribute-represented:Subsidy

Dit attribuut geeft aan of een bedrijf recht heeft op subsidie en op welke grond.

(Attribuut is case-insensitive)

String, mogelijke waardes:

BELASTINGDIENST

EntityID van de MROptioneel
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.