Skip to main content
Skip table of contents

Artikel 8. Toepasselijk recht

8.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.