Skip to main content
Skip table of contents

Artikel 6. Achterhalen netwerkfalen

6.1 Onder een netwerkfalen wordt verstaan het niet naar behoren verlopen van een transactie tussen de Dienstafnemer en de Dienstverlener of tussen een Dienstaanbieder en een Dienstbemiddelaar, bijvoorbeeld als gevolg van een Beveiligingsincident dan wel naar aanleiding van de onjuiste verwerking en/of doorgeleiding van:

  • de authenticatie van een gebruiker en/of de Dienstafnemer;
  • de registratie van een machtiging;
  • een wilsuiting.

6.2 In geval van een vermoeden van een netwerkfalen, ondernemen de Partijen stappen om oorzaak van het netwerkfalen te achterhalen. De Dienstafnemer en Dienstverlener dienen hun medewerking hieraan te verlenen en te begrijpen dat de Beheerorganisatie en/of de Toezichthouder op enig moment ingeschakeld kunnen worden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.